Szkolenia dla budżetu

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy (format DOC | PDF | ONLINE )

 • KASY FISKALNE W TEORII I PRAKTYCE. ZMIANY PROPONOWANE NA 2018R.
 • ŚRODKI TRWAŁE I NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM
 • ZASIŁKI Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - STAN PRAWNY 01.09.2017R.
 • PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - z uwzględnieniem projektowanych zmian od 1 stycznia 2018 r.
 • PRAWO DO PODATKU NALICZONEGO JAKO ISTOTNY ELEMENT KONSTRUKCYJNY PODATKU VAT
 • KODEKS PRACY – AKTUALNOŚCI I TRUDNE TEMATY NA JESIEŃ 2017R.
 •  

   

  ROZLICZANIE VAT W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 R. I 2018 R.

      16 października 2017r. godz. 9:00, sala wykładowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach                                                                                           

  Od dnia 1 stycznia 2017 r. nastąpiła obowiązkowa centralizacja rozliczeń jednostki samorządu terytorialnego oraz jej jednostek budżetowych i zakładów budżetowych. Obecnie samorządy borykają się z wieloma praktycznymi problemami związanymi z rozliczaniem VAT, a przede wszystkim prawidłową kwalifikacją podatku naliczonego. Jest to istotne zwłaszcza w kontekście zbliżającej się korekty rocznej podatku naliczonego jednostki samorządu jako scentralizowanego podatnika. Praktyka pokazuje również wątpliwości w zakresie kwalifikacji wykonywanych czynności i sposobu ich opodatkowania - np. czy sprzedaż posiłków w szkołach jest zwolniona z opodatkowania?


  Adresaci: osoby pracujące w działach finansowych i księgowych, właściciele i pracownicy biur rachunkowych, osoby zainteresowane problematyką zmian w podatkach.

  Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych skutków rozliczenia zwłaszcza w zakresie wysokości opodatkowania, zasad odliczania podatku naliczonego oraz odpowiedzialności za prawidłowe rozliczenie VAT od dnia 1 stycznia 2017 r. z uwzględnieniem obowiązkowej korekty podatku naliczonego w 2018 r.
  jak i planowanych zmian przepisów w 2018 r.

  Prowadzący - Pan Krzysztof Kłoskowski - prawnik, doradca podatkowy, wykładowca oraz autor publikacji z zakresu prawa podatkowego.


  Odpłatność: · 250 zł. - członkowie wspierający i jednostki budżetowe 
                       · 270 zł. - pozostałe podmioty

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 13 października 2017r. oraz dokonanie wpłaty na nasze konto.

  Program szkolenia:
  1. Ustalenie zakresu czynności podlegających opodatkowaniu i czynności niepodlegających opodatkowaniu jako podstawa rozliczania podatku od towarów i usług.
  2. Sposób rozliczania usług między jednostkami organizacyjnymi danej jednostki samorządu terytorialnego - dokumentacja.
  3. Czynności opodatkowane m.in.:
  a) sprzedaż posiłków w jednostkach oświatowych - stosować zwolnienie
  z opodatkowania czy traktować jako czynności niepodlegające opodatkowaniu? - Przełomowe wyroki NSA.
  b) Wpłaty otrzymywane w związku z działalnością pomocy społecznej- czy są opodatkowane?
  c) Najem, dzierżawa, media itp. - zakres opodatkowania, stawka podatku i moment powstania obowiązku podatkowego.
  d) Odwrotne obciążenie w działalności jednostek samorządu terytorialnego.
  4. Wykonywanie odliczenia podatku naliczonego w przypadku bezpośredniego przypisania zakupu do danej kategorii działalności oraz sytuacje braku możliwości przypisania zakupu do określonego rodzaju działalności - kiedy należy stosować wskaźnik proporcji a kiedy pre-wskaźnik? Czy można zrezygnować z odliczenia?
  5. Zasady rozliczania podatku naliczonego w związku z likwidacją gimnazjów - w jaki sposób odliczać podatek naliczony do końca 2017 r.?
  6. Zasady obliczania pre-wksaźnika dla potrzeb odliczenia podatku naliczonego w 2018 r. i dokonania korekty podatku naliczonego za 2017 r.
  a) Odrębne obliczenie pre-wskaźnika dla urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego.
  b) Obliczenie pre-wskaźników dla jednostek budżetowych i zakładów  budżetowych.
  c) Uwzględnienie w pre-wskaźniku środków przekazywanych innym jednostkom organizacyjnym.
  d) Środki wykluczane z pre-wskaźnika (dochody jednostek budżetowych,  nadwyżki zakładów budżetowych).
  e) Czy środki finansowe przeznaczone na realizację inwestycji stanowią element kalkulacji pre-wskaźnika?
  f) Uwzględnienie w kalkulacji pre-wskaźnika środków otrzymanych na realizację zadań zleconych oraz dochodów z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.
  g) Dostawa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz gruntów i użytkowania wieczystego - ujęcie w kalkulacji pre-wskaźnika.
  7. Zasady korekty podatku naliczonego odliczonego pre-wskaźnikiem - zasady dokonania korekty rocznej oraz korekty wieloletniej - pierwsza korekta po centralizacji w lutym 2018 r.
  8. Podzielona płatność - rewolucja od 2018 r.
  a) Podzielona płatność jako mechanizm likwidacji nadużyć w podatku od towarówi usług - istota i proponowany model w RP.
  b) Zasady stosowania systemu podzielonej płatność - kto jest uprawniony, w jakich  przypadkach?
  c) Czy sprzedawca towarów i usług będzie miał wpływ na sposób płatności  (standardowy/split payment)?
  d) Zasady dysponowania środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunku VAT - w jakich przypadkach sprzedawca może wydatkować środki z rachunku VAT?
  e) Zasady zakładania i prowadzenia rachunku VAT - obowiązki podatnika związane  z rachunkami bankowymi.
  9. Odpowiedzialność za rozliczenie VAT - na kim spoczywa odpowiedzialnośćza nieprawidłowości w zakresie rozliczenia VAT?
  10. Pytania uczestników.

  na górę strony

  Termin warsztatów - uruchamianie grup odbywać się będzie w miarę napływających zgłoszeń.

  PROGRAM PŁATNIK - KROK PO KROKU - wersja 10.01.001.

  Każdy uczestnik szkolenia ma własne stanowisko komputerowe i ma zarazem szansę samodzielnego zmierzenia się z problemami jakie wynikają przy pracy z aplikacją Płatnik.

  Termin warsztatów - uruchamianie grup odbywać się będzie w miarę napływających zgłoszeń.

  O dokładnym terminie i miejscu zajęć powiadomimy zainteresowanych odrębnym pismem.

  Istnieje możliwość organizacji warsztatów:
  - z oderwaniem od pracy w godz. 9.00 - 15.30
  - w sobotę i niedzielę w godz. 9.00 - 15.30   

  Odpłatność:
  390 zł  – członkowie wspierający
  410 zł  – pozostałe podmioty

  Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na konto po otrzymaniu terminu szkolenia.

  Czy znasz już Płatnika w wersji 10.01.001?
  Jeśli nic nie wiesz na temat aplikacji Płatnik, Twoja wiedza jest nieusystematyzowana, bądź masz problemy, których nie umiesz samodzielnie rozwiązać to szkolenie jest właśnie dla Ciebie. Renoma naszej instytucji jest gwarancją dla Ciebie, że nie zostaniesz bez pomocy, a po szkoleniu wyjdziesz zadowolony i z praktyczną wiedzą, która przygotuje Cię w pełni do samodzielnej pracy.

  Tematyka szkolenia:
  1. Przygotowanie komputera i instalacja aplikacji Płatnik
  2. Konfiguracja programu
  3. Zakładanie nowego płatnika w programie
  4. Operacje na płatnikach
  5. Założenie i przygotowanie rejestru ubezpieczonych
  6. Przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych
  7. Przygotowanie dokumentów rozliczeniowych
  8. Rozwiązywanie problemów przy tworzeniu korekt dokumentów ubezpieczeniowych
  9. Przygotowanie dokumentu ZUS ZSWA
  10. Obsługa rejestru tzw. CRU – Centralny Rejestr Ubezpieczonych
  11. Obsługa kwalifikowanego podpisu elektronicznego
  12. Jak rozwiązać inne problemy, które mogą zdarzyć się w Twojej firmie

  Od słuchaczy wymagamy umiejętności podstawowej obsługi komputera.

  Warsztaty odbywać się będą w grupie liczącej do 15 osób.
  Każdy uczestnik będzie miał dostęp do indywidualnego stanowiska komputerowego.
  Słuchacze otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

  na górę strony


  EXCEL – 3 stopnie wtajemniczenia

  Szkolenie polecamy:
  menedżerom, finansistom, księgowym, analitykom oraz innym osobom wykorzystującym w pracy arkusz kalkulacyjny Excel.

  Miejsce zajęć: sala wykładowa Oddziału Okręgowego w Kielcach, ul. Zagnańska 84a

  - System prowadzenia zajęć:
  • dzienny z oderwaniem od pracy
  • weekendowy

  - Uruchamianie poszczególnych poziomów odbywać się będzie w miarę napływających zgłoszeń. O dokładnym terminie zajęć powiadomimy zainteresowanych odrębnym pismem.

  - Zajęcia prowadzone będą w grupach do 15 osób przy stanowiskach komputerowych.

   

  ETAP 1
  Poziom podstawowy - 16 godz.
  Prowadzący - Pan Artur Janus - informatyk, specjalista systemów komputerowych.
  - koszt szkolenia 350 zł.

  Kierowany jest do osób rozpoczynających pracę z arkuszem


  Program:
  1. Interfejs programu Excel. Wprowadzanie treści
  2. Podstawowe operacje na komórkach i formatowanie
  3. Arkusze
  4. Formuły i adresowanie
  5. Podstawowe funkcje (SUMA, MAX, MIN, ŚREDNIA, ILE.LICZB)
  6. Funkcje logiczne: JEŻELI, SUMA.JEŻELI, LICZ.JEŻELI
  7. Wstawianie obiektów i wykresy
  8. Drukowanie i opcje drukowania
  9. Import danych
  10. Sortowanie danych

   


  ETAP 2
  Poziom średniozaawansowany - 24 godz.
  Prowadzący - Pan Artur Janus - informatyk, specjalista ds. analiz i finansowania
  - koszt szkolenia 540 zł.

  Kierowany jest do osób znających podstawowe możliwości arkusza kalkulacyjnego

   

  Program:
  1. Filtrowanie liczb, tekstów, dat i sortowanie danych (wielopoziomowe)
  2. Funkcje analizy danych (WYSZUKAJ.PIONOWO, SUMA.ILOCZYNÓW),
  3. Proste i złożone funkcje podsumowujące (ILE. NIEPUSTYCH, SUMA.JEŻELI, LICZ.WARUNKI, SUMA.WARUNKÓW)
  4. Funkcje logiczne (JEŻELI, ORAZ, LUB) i zagnieżdżanie funkcji
  5. Formatowanie warunkowe danych
  6. Funkcje daty i czasu
  7. Średniozaawansowane importowanie danych
  8. Ochrona danych, arkusza i skoroszytu
  9. Wklejanie specjalne danych
  10. Grupowanie danych: konspekt, autokonspekt i sumy częściowe
  11. Drukowanie: ustawienia dla średniozaawansowanych
  12. Wykresy dla średniozaawansowanych
  13. Tabele i wykresy przestawne

   


  ETAP 3
  Poziom zaawansowany - 24 godz.

  Prowadzący - Pan Artur Janus - informatyk, specjalista ds. analiz i finansowania
  - koszt szkolenia 600 zł

  Kierowany jest do osób sprawnie korzystających z arkusza kalkulacyjnego

   

  Program:
  1. Filtr zaawansowany i usuwanie duplikatów
  2. Analiza danych: funkcje wyszukujące, dynamiczne arkusze
  3. Formatowanie warunkowe z użyciem formuł
  4. Pole nazwy - definiowanie i sposoby wykorzystania
  5. Łączenie arkuszy i skoroszytów
  6. Funkcje tekstowe
  7. Zaawansowane tabele przestawne
  8. Tworzenie niestandardowych formatów danych
  9. Walidacja danych
  10. Scenariusze
  11. Szukaj wyniku
  12. Formanty i formularze
  13. Analiza danych - Solver
  14. Makra - nagrywanie i edycja

   

  •Uczestnicy po każdym etapie szkolenia otrzymają komplet przerabianych plików oraz kilka arkuszy przykładowych.
  •Na każdym etapie teoria będzie maksymalnie powiązana z praktyką.
  •Mile widziane będzie pokazywanie przykładów własnej codziennej pracy uczestników i próba zastanowienia się nad optymalizacją ich zadań wykonywanych w Excelu.
  •Każdy uczestnik będzie miał dostęp do indywidualnego stanowiska komputerowego.
  •Po każdym etapie szkolenia słuchacze otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

  Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie faksem lub e-mailem

   

  na górę strony


  KURS "DLA KANDYDATÓW NA SPECJALISTĘ DS. KADR I WYNAGRODZEŃ" - 112 godz. lekcyjnych (w tym 2 godz. egzamin końcowy)

  Adresaci – osoby zamierzające podjąć pracę w komórkach kadrowo – płacowych, osoby pragnące usystematyzować i uaktualnić posiadaną wiedzę
  Cel – przygotowanie do pracy na stanowisku specjalisty do spraw kadrowo – płacowych 

  W programie:

  • Prawo pracy
  • Wybrane przepisy BHP
  • Ubezpieczenia społeczne (w tym program PŁATNIK na komputerach)
  • Opodatkowanie dochodów osobistych
  • Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę


  System:

  • raz w tygodniu w dni robocze
  • popołudniowy dwa razy w tygodniu w godz. 16,00 – 20,15
  • sobotnio-niedzielny

  Koszt kursu   - 1600 zł. dla absolwentów kursów z Certyfikacji

                           1650 zł. dla pozostałych słuchaczy

                (obsługa dydaktyczna + materiały szkoleniowe)
                                                                                                                                          

  na górę strony


  PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG OD PODSTAW – 30 godz.

  Cel – przygotowanie słuchaczy do wykonywania prac związanych z rozliczeniem podatku VAT poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności prawidłowego interpretowania i stosowania w praktyce ustawy podatkowej
  W programie –przepisy prawne, konstrukcja podatku, ewidencja dla celów podatkowych, sporządzenie deklaracji, praktyczne przykłady
  System - popołudniowy 2 razy w tygodniu w godz. 16,00 – 20,15 lub sobotnio-niedzielny
  Koszt kursu (obsługa dydaktyczna + materiały szkoleniowe)

  - 500 zł. dla członków zwyczajnych Stowarzyszenia

  - 550 zł. dla pozostałych podmiotów

  Uruchamianie kursów odbywać się będzie w miarę napływających zgłoszeń.
  Wymienione kursy kończą się egzaminem i wydaniem zaświadczenia.
  Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem, listownie lub e-mailem.
  O dokładnym terminie i miejscu zajęć powiadomimy zainteresowanych odrębnym pismem.

  na górę strony

   

  RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH -80 godzin lekcyjnych


   Terminy zajęć:

  - sierpień 2017r. - 26, 27

  - wrzesień 2017r. - 02, 03, 16, 17, 30

  - październik 2017r. - 01, 14, 15 .

  W każdym dniu zajęcia po 8 godzin lekcyjnych (9:00-15:30).

   

  Celem kształcenia jest poznanie zasad rachunkowości budżetowej, zasad finansów publicznych oraz praktyczne przygotowanie do wykonywania zadań w zakresie rachunkowości budżetowej.

  Kurs adresowany jest dla osób rozpoczynających pracę w księgowości  w jednostkach sektora finansów publicznych. jak również pracowników pionów finansowo-księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek budżetowych, a także kontrolerów i audytorów, którzy chcieliby uzupełnić swoją wiedzę.

  Uczestnikami kursu mogą być osoby:

  a) posiadające wykształcenie średnie lub wyższe oraz znajomość podstaw rachunkowości potwierdzoną
  -Zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I-go stopnia certyfikacji, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie (certyfikat SKwP)
  lub
  -zaświadczeniem ukończenia kursu dla kandydatów na księgowego
  lub
  - tytułem technika rachunkowości
  lub 
      - ukończonymi studiami na kierunku rachunkowość i posiadaną praktyką zawodową
   

  Program kursu obejmuje zagadnienia z rachunkowości oraz z zakresu finansów publicznych na dwóch poziomach:

  I poziom - budżet jednostek samorządu terytorialnego - gminy, powiatu, województwa;
  II poziom - jednostki budżetowe (w tym urzędy) oraz samorządowe zakłady budżetowe;  

  • Podstawowe pojęcia z zakresu finansów publicznych oraz rachunkowości,
  • Szczególne zasady rachunkowości jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych,  
  • Szczególne zasady rachunkowości organów podatkowych JST,
  • Szczególne zasady rachunkowości budżetów JST,
  • Sprawozdawczość finansowa,
  • Sprawozdawczość budżetowa,
  • Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego,
   • Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny,
  • Dyscyplina finansów publicznych. 

  Systemy:
  - raz w tygodniu z oderwaniem od pracy w godz. 9,00 – 14,45
  - popołudniowy 2 razy w tygodniu w godz. 16,00 – 20,15
  - weekendowy - sobota i niedziela w 9,00-14,45 ( co dwa tygodnie ) 

  Koszt kursu  od 1 osoby  - 1.300,-zł. dla absolwentów kursów długich,

                                           - 1.350,-zł. dla pozostałych słuchaczy.

   

   

  na górę strony

  Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualnymi ofertami szkoleniowymi zamieszczonymi w podstronach„Kursy”, „Krótkie kursy”, „Warsztaty” i „Szkolenia dla budżetu”

  Polecamy

   • Kaledarium
  • Polecamy!