Statut

Załącznik
do uchwały 731/109/2009
Prezydium Zarządu Głównego

STATUT
STOWARZYSZENIA KSIĘGOWYCH W POLSCE

(tekst ujednolicony, zawierający zmiany uchwalone przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w dniu 23 stycznia 2009 r.)

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

Art.l.
l. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, zwane dalej: "Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych i ma osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej jego członków;do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
Art.2.
1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej,a siedzibą Warszawa.
2. W strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia występują:
1) Zarząd Główny Stowarzyszenia, który powołuje Biuro Zarządu Głównegoi inne jednostki organizacyjne realizujące zadania statutowe o charakterzeogólnokrajowym,
2) oddziały okręgowe Stowarzyszenia, powoływane przez Zarząd Główny,które realizują cele i zadania statutowe Stowarzyszenia, prowadzącdziałalność na terenie określonym uchwałą Zarządu Głównego.
3. Zarząd Główny może powoływać rady i komisje, określając uchwałą zasadyi zakres ich działania.
4. Zarządy oddziałów okręgowych mogą powoływać jednostki, niestanowiąceterenowych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia w rozumieniu art. 10 ust. 2ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach, w szczególności koła,kluby, rady i komisje, uchwalając jednocześnie regulaminy określające zakres izasady ich działania.
Art.3.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych oraz – z zachowaniemobowiązujących przepisów prawa – międzynarodowych i zagranicznychstowarzyszeń bądź organizacji o zakresie działania zbieżnym z jego celami.
Art.4.
Stowarzyszenie ma prawo używania odznaki członkowskiej oraz nadawaniaodznaki honorowej "Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowychw Polsce".

Rozdział 2
Cele i środki działania

Art.5.
1. Stowarzyszenie jednoczy i zrzesza osoby zajmujące się rachunkowością bądździedzinami pokrewnymi – w trosce o umożliwienie im pozyskiwania wiedzyi umiejętności oraz doskonalenia kwalifikacji niezbędnych dla wykonywaniazawodu zgodnie z przepisami prawa, profesjonalnymi standardami, dobrą praktykąi zasadami etycznymi oraz przy poszanowaniu interesu publicznego.
2. Celem Stowarzyszenia jest:
1) działalność oświatowa w zakresie przygotowania do zawoduoraz ustawicznego doskonalenia kwalifikacji dla prawidłowegowykonywania zawodu księgowego i innych zawodów związanychz rachunkowością,
2) krzewienie poczucia godności i wspólnoty zawodowej oraz popularyzowaniepozycji i znaczenia zawodu księgowego i innych zawodów związanychz rachunkowością, obrona praw, godności i interesów członkówStowarzyszenia,
3) troska o nienaganny poziom etyczny i zawodowy członków oraz tworzenieodpowiednich warunków do podnoszenia tego poziomu,
4) dążenie do rozwoju teorii i doskonalenia praktyki rachunkowościoraz dziedzin związanych z rachunkowością,
5) popularyzowanie rozwiązań europejskich i światowych w zakresierachunkowości.
Art.6.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1) prowadzenie działalności oświatowej w zakresie przygotowania do zawoduoraz innych form działalności edukacyjnej, informacyjnej i konsultacyjnejw celu ustawicznego doskonalenia kwalifikacji z dziedziny rachunkowości idziedzin pokrewnych,
2) ustalanie zasad etyki zawodowej i stałą troskę o ich przestrzeganieprzez członków Stowarzyszenia,
3) prowadzenie działalności na rzecz krzewienia poczucia godności zawodowejwywodzącej się z profesjonalnego wykonywania zawodu, zgodniez zasadami prawa, wiedzy, dobrej praktyki i etyki,
4) ochronę praw i interesów członków Stowarzyszenia,
5) zakładanie i prowadzenie zawodowych szkół średnich, policealnychi wyższych, o kierunkach nauczania związanych z rachunkowością,finansami i dziedzinami pokrewnymi,
6) inspirowanie i rozwijanie działalności zmierzającej do upowszechnianianowoczesnych metod w zakresie organizacji i techniki prowadzeniarachunkowości, w tym doskonalenia form rachunkowości zarządczej jakoczynnika wspomagającego działalność gospodarczą przedsiębiorstw,
7) prowadzenie bibliotek i czytelni oraz organizowanie odczytów, zebrańdyskusyjnych, konferencji i innych przedsięwzięć służących realizacjistatutowych celów Stowarzyszenia,
8) współpracę ze szkolnictwem wyższym i zawodowym w zakresie nauczaniarachunkowości i przedmiotów pokrewnych,
9) wspieranie prowadzenia prac badawczych i naukowych oraz przyznawanienagród i wyróżnień za osiągnięcia (prace) naukowe lub publikacjew dziedzinach objętych działalnością Stowarzyszenia,
10) wspieranie inicjatyw podejmowanych przez młodych księgowychoraz członków uczniowskich i studenckich kół naukowych rachunkowości,
11) wykonywanie ekspertyz, ocen i opinii oraz wydawanie prac naukowychi publikacji zawodowych,
12) utrzymywanie stałej współpracy z organami państwowymi i samorząduterytorialnego, samorządami zawodowymi, organizacjamispołeczno-zawodowymi i samorządami gospodarczymi w zakresie działańzbieżnych z celami Stowarzyszenia,
13) utrzymywanie stałej współpracy z Krajową Izbą Biegłych Rewidentóww zakresie będącym przedmiotem zbieżnych celów zawodowych,
14) nawiązywanie i utrzymywanie łączności z pokrewnymi organizacjamimiędzynarodowymi i zagranicznymi oraz przynależność do europejskichi światowych stowarzyszeń oraz federacji księgowych i audytorów,
15) prowadzenie w różnych formach działań zmierzających do integracjizawodowej księgowych,
16) przedstawianie organom państwowym i samorządu terytorialnego stanowiski wniosków w przedmiocie spraw objętych celami Stowarzyszenia,
17) wykonywanie zadań zleconych przez organy państwowe i samorząduterytorialnego.

Rozdział 3
Członkowie Stowarzyszenia

Art.7.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) zwyczajnych – dyplomowanych księgowych,
3) wspierających,
4) honorowych.
Art.8.
1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski, mający nieposzlakowanąopinię i pełną zdolność do czynności prawnych, wykonujący zawód księgowegolub inny zawód pokrewny związany z rachunkowością.
2. Za osoby wykonujące zawód w rozumieniu ust. 1, uważa się również osoby,które wykonywały ten zawód.
3. Członkami zwyczajnymi mogą być studenci i uczniowie kierunków finansei rachunkowość oraz dziedzin pokrewnych, jak również pracownicy jednostekorganizacyjnych Stowarzyszenia. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. Członkiem zwyczajnym – dyplomowanym księgowym może być osoba,która spełnia wymagania określone w ust. 1, a ponadto posiada udokumentowanekwalifikacje:- dyplomowanego biegłego księgowego lub- biegłego rewidenta lub- dyplomowanego księgowego lub równorzędne.
5. Członkiem Stowarzyszenia może być cudzoziemiec mający miejsce zamieszkaniana terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami obowiązującymiobywateli polskich.
Art.9.
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia:
1) jest uprawniony do:- udziału w zgromadzeniach i zebraniach Stowarzyszenia, zgodniez regulaminami określającymi zasady ich odbywania,- korzystania w pełni z czynnego prawa wyborczego oraz z biernegoprawa wyborczego na zasadach określonych w statucie,- korzystania z odczytów i konsultacji organizowanych w ramachdziałalności statutowej,- korzystania z innych świadczeń jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia,do której należy,- noszenia odznaki organizacyjnej;
2) jest zobowiązany do:- stosowania się do postanowień statutu, regulaminów oraz uchwałorganów władz Stowarzyszenia,- podnoszenia poziomu zawodowego oraz dbałości o właściwy poziometyczny i przestrzegania zasad etycznych obowiązujących członkówStowarzyszenia,- udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz dbaniao jego rozwój,- regularnego opłacania składek członkowskich.
2. Członek zwyczajny – dyplomowany księgowy ma uprawnienia i obowiązki, októrych mowa w ust. 1, a ponadto jest w szczególności zobowiązany do:- corocznego obowiązkowego doskonalenia kwalifikacji zawodowychzgodnie z wymogami Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC),- przestrzegania Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości zgodnego zKodeksem Etyki ustalonym przez Międzynarodową FederacjęKsięgowych (IFAC).
Art.10.
1. O przyjęciu na członka zwyczajnego i zwyczajnego – dyplomowanegoksięgowego decyzję, w formie uchwały, podejmuje zarząd oddziału okręgowegoStowarzyszenia na podstawie deklaracji złożonej przez wstępującegoi po wpłaceniu wpisowego. Zarząd oddziału okręgowego może upoważnić do decyzji w tej sprawie prezydiumzarządu oddziału okręgowego.
2. Od uchwały odmownej prezydium zarządu oddziału okręgowego przysługuje, wterminie czternastu dni od daty doręczenia uchwały, prawo odwołania się dozarządu oddziału okręgowego, a od odmownej decyzji zarządu oddziałuokręgowego przysługuje prawo odwołania się, w takim samym terminie, doZarządu Głównego.
Art.11.
1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia,
2) skreślenia z powodu zawinionego niepłacenia składek członkowskichprzez kolejnych dwanaście miesięcy. Skreślenie może nastąpić dopieropo pisemnym uprzedzeniu o zamiarze skreślenia i upływie wyznaczonegoterminu dodatkowego do uregulowania zaległych składek. W szczególnieuzasadnionych wypadkach zarząd oddziału okręgowego może odstąpićod skreślenia z tego powodu, a także umorzyć zaległości,
3) wykluczenia ze Stowarzyszenia prawomocnym orzeczeniem sądukoleżeńskiego za zachowanie naruszające przepisy prawa, statutulub godności zawodowej,
4) skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę dodatkowąpozbawienia praw publicznych.
2. Od uchwały zarządu oddziału okręgowego w sprawie skreślenia członkaStowarzyszenia przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego, w terminieczternastu dni od daty doręczenia uchwały o skreśleniu. Odwołanie powinnozostać złożone na piśmie.
Art.12.
Zasady i tryb przyjmowania na członka zwyczajnego Stowarzyszenia oraz ustaniatego członkostwa, określone w art. 10 i art. 11, stosuje się odpowiedniodo członków zwyczajnych – dyplomowanych księgowych.
Art.13.
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub inna jednostka niemającaosobowości prawnej, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia,która zadeklaruje poparcie finansowe dla Stowarzyszenia i zostanie przyjętado Stowarzyszenia, na podstawie złożonej przez nią pisemnej deklaracji,przez zarząd oddziału okręgowego.
2. Zarząd oddziału okręgowego może przyjąć w poczet członków wspierającychrównież osobę fizyczną, spełniającą warunki wymienione w ust. 1.
3. Zarząd oddziału okręgowego może upoważnić prezydium zarządu oddziałuokręgowego do podejmowania decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2.
4. Członek wspierający:
1) posiada jedynie głos doradczy; nie przysługuje mu prawo wyborcze,
2) działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela, którymmoże być członek zwyczajny Stowarzyszenia lub członekzwyczajny – dyplomowany księgowy,
3) ma prawo korzystać ze świadczeń Stowarzyszenia i zniżek w odpłatnościza uczestniczenie jego pracowników lub przedstawicieli w organizowanychszkoleniach, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez zarząd oddziałuokręgowego.
5. Obowiązkiem członka wspierającego jest:
1) opłacanie składek w zadeklarowanej wysokości,
2) propagowanie w swoim środowisku celów statutowych Stowarzyszenia.
6. Członkostwo wspierające ustaje na skutek:
1) złożenia zarządowi oddziału okręgowego pisemnego oświadczenia owystąpieniu ze Stowarzyszenia,
2) skreślenia na podstawie uchwały zarządu oddziału okręgowego w związku zezmianą lub ustaniem przyczyn, które uzasadniały przyjęcie na członkawspierającego.
Art.14.
1. Godność członka honorowego nadaje osobie szczególnie zasłużonej w rozwojuStowarzyszenia bądź rozwoju nauki rachunkowości lub dyscyplin pokrewnychoraz ich praktycznego zastosowania, na wniosek Zarządu Głównego, KrajowyZjazd Delegatów uchwałą podjętą większością dwu trzecich głosów oddanych.
2. Członek honorowy ma prawa i obowiązki członka zwyczajnego lub zwyczajnego– dyplomowanego księgowego, ale jest zwolniony od płacenia składekczłonkowskich.
3. Członek honorowy uczestniczy, na prawach delegata, w Krajowym ZjeździeDelegatów oraz w okręgowym zjeździe delegatów właściwym pod względemprzynależności organizacyjnej.
4. Liczba członków honorowych nie może być większa niż 50.
5. Na wniosek Zarządu Głównego lub Głównego Sądu Koleżeńskiego KrajowyZjazd Delegatów może, uchwałą podjętą większością dwu trzecich głosówoddanych, pozbawić godności członka honorowego, jeżeli członek ten swympostępowaniem działa na szkodę Stowarzyszenia lub gdy zachodzą okoliczności,o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 3 lub 4.
Art.15. Przynależność do Stowarzyszenia jest potwierdzana następującymi dokumentami:
1) legitymacją członka zwyczajnego,
2) legitymacją członka zwyczajnego-dyplomowanego księgowego,
3) dyplomem członka wspierającego,
4) dyplomem członka honorowego.

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia

Art.16.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) organy naczelne:a) Krajowy Zjazd Delegatów,b) Zarząd Główny,c) Główna Komisja Rewizyjna,d) Główny Sąd Koleżeński,
2) organy okręgowe:a) okręgowy zjazd delegatów,b) zarząd oddziału okręgowego,c) okręgowa komisja rewizyjna,d) okręgowy sąd koleżeński.
2. Zarząd oddziału okręgowego może podjąć uchwałę, że w miejsce okręgowegozjazdu delegatów odbywa się walne zebranie członków, zwłaszcza jeżeli liczbaczłonków zwyczajnych, zwyczajnych-dyplomowanych księgowych i honorowychw oddziale okręgowym nie przekracza 300. Do zasad zwoływania walnegozebrania członków, jego właściwości rzeczowej i trybu obradowania stosuje sięodpowiednio przepisy statutu dotyczące okręgowego zjazdu delegatów.
3. Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów wybierani są przez Okręgowe ZjazdyDelegatów, w głosowaniu tajnym, z nieograniczonej liczby kandydatów spośródczłonków zwyczajnych i członków zwyczajnych – dyplomowanych księgowych. Wybory delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów zarządza Zarząd GłównyStowarzyszenia. Liczbę delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów, wybieranychw danych wyborach, w poszczególnych oddziałach okręgowych Stowarzyszenia,ustala, w drodze uchwały, Zarząd Główny, proporcjonalnie do liczby członkówzwyczajnych i członków zwyczajnych – dyplomowanych księgowych w danymoddziale okręgowym.
4. Delegaci na okręgowe zjazdy delegatów wybierani są na zebraniach członkowskichw poszczególnych oddziałach okręgowych, w głosowaniu tajnym,z nieograniczonej liczby kandydatów spośród członków zwyczajnych i członkówzwyczajnych – dyplomowanych księgowych. Wybory na okręgowe zjazdydelegatów zarządzają zarządy właściwych oddziałów okręgowych Stowarzyszenia. Liczbę delegatów na okręgowy zjazd delegatów, wybieranych w danychwyborach, ustala, w drodze uchwały, zarząd oddziału okręgowego,proporcjonalnie do liczby członków zwyczajnych i członkówzwyczajnych – dyplomowanych księgowych należących do kół i innych formorganizacyjnych objętych danym zebraniem członkowskim.
5. Na prawach delegatów uczestniczą w Krajowym Zjeździe Delegatóworaz w okręgowych zjazdach delegatów, członkowie honorowi Stowarzyszenia,z zastrzeżeniem art. 14 ust. 3.
6. Mandaty delegatów wybranych na Krajowy Zjazd Delegatów i okręgowe zjazdydelegatów zachowują ważność przez okres kadencji, który wynosi 4 lata od dniaukonstytuowania się, odpowiednio Krajowego Zjazdu Delegatówi poszczególnych okręgowych zjazdów delegatów – do następnych wyborówdelegatów na kolejny zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów i zwyczajne okręgowezjazdy delegatów.
Art.17.
1. Kadencja organów władz naczelnych i okręgowych Stowarzyszenia trwa czterylata. Wybór organów władz na każdą kadencję odbywa się w głosowaniu tajnym.
2. Ukonstytuowanie się nowo wybranych organów władz Stowarzyszenia odbywa sięw głosowaniu tajnym i powinno nastąpić nie później niż w ciągu czternastu dniod daty ich wyboru; do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organówwładz działają organy ustępujące.
3. W wyborach do organów naczelnych i okręgowych władz Stowarzyszenia mogąkandydować członkowie Stowarzyszenia mający co najmniej dwuletni stażczłonkowski.
Art.18.
1. Obrady zjazdów oraz posiedzenia pozostałych organów władz Stowarzyszenia,z wyjątkiem odbywających się w drugim terminie Krajowego lub okręgowychzjazdów delegatów, są ważne przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczbyczłonków tych organów.
2. Zjazd zwołany w drugim terminie z powodu braku wymaganej liczby delegatów,jest ważny bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania. Zjazdtaki powinien być zwołany nie później niż w ciągu trzydziestu dni po pierwszymterminie, ale może odbywać się także w tym samym dniu, na który wyznaczonopierwszy termin, jeżeli zostało to wyraźnie podane do wiadomościw zawiadomieniu o pierwszym terminie.
3. Uchwały władz Stowarzyszenia, z wyjątkami określonymi w statucie, zapadajązwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, natomiast w głosowaniutajnym, jeżeli zażąda tego co najmniej jedna czwarta osób uprawnionychdo głosowania obecnych na posiedzeniu organu, na którym uchwała ma byćpodjęta.
Art.19.
1. Członkowie komisji rewizyjnych oraz sądów koleżeńskich wszystkich szczebliorganizacyjnych nie mogą być jednocześnie członkami innych władzStowarzyszenia.
2. Członkowie organów naczelnych i okręgowych władz Stowarzyszenia nie mogąbyć pracownikami Stowarzyszenia; ograniczenie to nie dotyczy udziałuw okręgowych zjazdach i w Krajowym Zjeździe w charakterze delegatów.
Art.20.
Uzupełnienie składu osobowego organów władz Stowarzyszenia następuje spośródosób, które w wyborach tych organów uzyskały w kolejności największą liczbęgłosów. Decyzję w tym zakresie, po uprzednim uzyskaniu zgody osobykandydującej, podejmuje dany organ w formie uchwały. Liczba osóbpowoływanych do składu organów w drodze kooptacji nie powinna przekraczać50 % liczby członków organu powołanego w drodze wyboru; zmiany większewymagają przeprowadzenia wyborów.

Rozdział 5
Organy naczelne władz Stowarzyszenia

Art.21.
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Krajowy Zjazd Delegatów,który odbywa się w terminie nie przekraczającym sześciu miesięcy po upływiekadencji organów naczelnych.
Art.22.
Na podstawie uchwały Zarządu Głównego, na wniosek Głównej KomisjiRewizyjnej lub na wniosek przynajmniej pięciu zarządów oddziałów okręgowych,może być zwołany Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów. Zjazd taki powinienodbyć się nie później niż w ciągu sześciu tygodni po doręczeniu PrezydiumZarządu Głównego odpowiedniego pisemnego wniosku. Nadzwyczajny KrajowyZjazd Delegatów może obradować wyłącznie nad sprawami, dla których zostałzwołany.
Art.23.
1. Porządek obrad oraz projekt regulaminu obrad Krajowego Zjazdu Delegatówproponuje Zarząd Główny.
2. O terminie, miejscu, porządku obrad i projekcie regulaminu obrad KrajowegoZjazdu Delegatów, Prezydium Zarządu Głównego zawiadamia delegatówi zarządy oddziałów okręgowych najpóźniej na dwa tygodnie przed terminemjego rozpoczęcia.
Art.24.
1. W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział z głosem stanowiącym:
1) delegaci wybrani na okręgowych zjazdach delegatów według zasadokreślonych przez Zarząd Główny, z uwzględnieniem art. 16 ust. 3,
2) członkowie honorowi.
2. Z głosem doradczym mogą brać udział w Krajowym Zjeździe Delegatówczłonkowie władz naczelnych Stowarzyszenia, zaproszeni gościeoraz przedstawiciele Rady Naukowej Stowarzyszenia i członków wspierających.
Art.25.
Do właściwości Krajowego Zjazdu Delegatów należy:
1) podejmowanie uchwał dotyczących zadań i programu działalnościStowarzyszenia,
2) rozpatrywanie wniosków przedstawionych przez Zarząd Główny, zarządyoddziałów okręgowych i delegatów,
3) rozpatrywanie ogólnych i finansowych sprawozdań Zarządu Głównegoz działalności Stowarzyszenia,
4) rozpatrywanie sprawozdań Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego SąduKoleżeńskiego,
5) uchwalanie, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, absolutoriumdla Zarządu Głównego z jego działalności,
6) wybór członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjneji Głównego Sądu Koleżeńskiego,
7) określanie zasad ustalania składek członkowskich i wpisowegooraz ich podziału, na podstawie których Zarząd Główny i zarządy oddziałówokręgowych upoważnione są do podjęcia odpowiednich decyzjiwchodzących w zakres ich kompetencji,
8) uchwalanie regulaminów działania komisji rewizyjnych i sądówkoleżeńskich oraz zasad etyki zawodowej,
9) uchwalanie zmian statutu,
10) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
Art.26.
1. Zarząd Główny składa się z jedenastu członków wybranych przez Krajowy ZjazdDelegatów oraz z prezesów zarządów oddziałów okręgowych.
2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, w zasadzie razna kwartał. W posiedzeniach tych mogą brać udział, z głosem doradczym,przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiegooraz osoby zaproszone przez Prezydium Zarządu Głównego.
3. Zarząd Główny uchwala regulamin swej działalności.
Art.27.
Do właściwości Zarządu Głównego należy:
1) wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów, podejmowanie uchwałprogramowych i określanie zadań Stowarzyszenia pomiędzy Zjazdami,
2) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutemoraz uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów,
3) zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów,proponowanie porządku i regulaminu obrad oraz przedstawianie muzgłoszonych i własnych wniosków, w tym także wniosków o nadanieczłonkostwa honorowego,
4) nadawanie odznak honorowych Stowarzyszenia,
5) podejmowanie uchwał o utworzeniu, zakresie terenowym działaniai siedzibie oraz likwidacji oddziałów okręgowych,
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów oddziałów okręgowych,
7) powoływanie Rady Naukowej oraz uchwalanie regulaminu jej działania,
8) powoływanie stałych komisji i rad,
9) zawieszanie w czynnościach zarządów oddziałów okręgowychlub ich członków – w razie ich działania niezgodnego z prawem lubstatutem - do czasu wydania przez właściwy sąd koleżeński orzeczenia wsprawie będącej przyczyną zawieszenia,
10) tworzenie i likwidacja jednostek organizacyjnych Zarządu Głównego,
11) ustalanie podziału składki członkowskiej oraz uchwalanie rocznych planówfinansowych Stowarzyszenia,
12) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych określonych w art. 42statutu,
13) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszeniaoraz podejmowanie decyzji w sprawach podziału zysku lub pokrycia straty,
14) składanie sprawozdań ze swej działalności Krajowemu Zjazdowi Delegatów,
15) podejmowanie decyzji w sprawie uczestniczenia Stowarzyszenia w spółkachkapitałowych i fundacjach,
16) podejmowanie decyzji w sprawie zakładania i prowadzeniaprzez Stowarzyszenie szkół zawodowych oraz ich likwidacji.
Art.28.
1. Zarząd Główny wybiera ze swego grona Prezydium Zarządu Głównego,składające się z prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza oraz skarbnika.
2. Do obowiązków Prezydium Zarządu Głównego należy zapewnienie realizacjizadań wynikających ze statutu, uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów oraz uchwałZarządu Głównego. Wykonując swoje zadania i obowiązki Prezydium ZarząduGłównego:
1) podejmuje decyzje (uchwały lub postanowienia) w sprawach wynikającychz bieżącej działalności Stowarzyszenia,
2) podejmuje uchwały o nabywaniu i obciążaniu nieruchomości oraz w innychsprawach majątkowych – stosownie do postanowień art. 42 statutu,
3) sprawuje nadzór nad legalnością działania oraz prawidłowościągospodarowania zarządów oddziałów okręgowych,
4) powołuje doraźne komisje i zespoły problemowe,
5) uchwala regulaminy wewnętrzne, z wyjątkiem regulaminów sądówkoleżeńskich i komisji rewizyjnych,
6) zatwierdza strukturę i regulamin organizacyjny Biura Zarządu Głównegooraz jednostek organizacyjnych Zarządu Głównego, inspiruje i nadzorujeprace Biura oraz działalność tych jednostek. Ponadto Prezydium Zarządu Głównego może podejmować decyzje - w sytuacjachuzasadnionych względami terminowego i efektywnego działania - w sprawachwymienionych w art. 27 pkt 4, 6 i 10. Podjęte w tych sprawach uchwały podlegająprzedłożeniu Zarządowi Głównemu na najbliższym jego posiedzeniu celemuzyskania ich zatwierdzenia.
3. Prezydium Zarządu Głównego reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i działaw jego imieniu.
4. Prezydium ma prawo ustanawiać pełnomocników działających w granicachumocowania.
5. Prezydium Zarządu Głównego przyjmuje i zwalnia pracowników jednostekorganizacyjnych Zarządu Głównego. Prezydium do tych czynności możeupoważnić jednego z członków lub udzielić pełnomocnictwa osobie spozaPrezydium.
6. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby,w zasadzie raz w miesiącu.
Art.29.
1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków wybranychprzez Krajowy Zjazd Delegatów. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swojegoskładu przewodniczącego i jego zastępcę.
2. Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania, co najmniej razw roku, kontroli działalności statutowej, gospodarczej i finansowejStowarzyszenia z punktu widzenia legalności, celowości, rzetelnościi gospodarności. Udziela także pomocy okręgowym komisjom rewizyjnymprzy wykonywaniu ich zadań kontrolnych.
3. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądać wyjaśnień od organów,pracowników jednostek organizacyjnych i członków Stowarzyszeniaoraz występować do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleńkontroli.
4. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub upoważniony członek Komisjimoże brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Głównegoi w posiedzeniach Prezydium Zarządu Głównego.
5. Główna Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swojej działalności za okreskadencji zwyczajnemu Krajowemu Zjazdowi Delegatów wraz z wnioskiem co doudzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu.
6. W razie stwierdzenia poważnych nieprawidłowości w działalności ZarząduGłównego, Główna Komisja Rewizyjna ma prawo zgłosić wniosek o zwołanienadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów.
7. Szczegółowe postanowienia dotyczące działania komisji rewizyjnych określaKrajowy Zjazd Delegatów w regulaminie pracy komisji rewizyjnych.
Art.30.
1. Główny Sąd Koleżeński składa się z siedmiu członków wybranych przez KrajowyZjazd Delegatów. Główny Sąd Koleżeński wybiera ze swego składuprzewodniczącego i jego zastępcę.
2. Główny Sąd Koleżeński rozpatruje odwołania od orzeczeń okręgowych sądówkoleżeńskich oraz sprawy przekazane mu przez okręgowe sądy koleżeńskiez wnioskiem o ich rozpatrzenie.
3. Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego może brać udział, z głosemdoradczym, w posiedzeniach Zarządu Głównego.
4. Zasady i tryb postępowania Głównego Sądu Koleżeńskiego określa regulamindziałania sądów koleżeńskich, uchwalony przez Krajowy Zjazd Delegatów. Dla spraw wnoszonych do Głównego Sądu Koleżeńskiego wymagającychpostępowania wyjaśniającego ustanawia się rzecznika dyscyplinarnego, którypostępowanie takie prowadzi. Rzecznika dyscyplinarnego, który powinien miećwykształcenie prawnicze, powołuje Zarząd Główny.

Rozdział 6
Organy okręgowe władz Stowarzyszenia

Art.31.
1. Do właściwości organów okręgowych władz Stowarzyszenia należą wszystkiesprawy – w zakresie prowadzenia działalności Stowarzyszenia na terenie oddziałuokręgowego – nie zastrzeżone dla organów naczelnych władz Stowarzyszenia.
2. Okręgowy zjazd delegatów może nadać oddziałowi okręgowemu Stowarzyszeniaregionalną nazwę – przez dodanie członu określającego region kraju obok nazwyStowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Art.32.
1. Najwyższą władzą oddziału okręgowego jest okręgowy zjazd delegatów. Odbywasię on w terminie nie przekraczającym pięciu miesięcy po upływie kadencjiorganów okręgowych.
2. Porządek obrad zjazdu proponuje zarząd oddziału okręgowego. O terminie,miejscu i porządku obrad okręgowego zjazdu powiadamia prezydium zarząduoddziału okręgowego wszystkich delegatów oraz jednostki organizacyjne okręguna piśmie, najpóźniej na dwa tygodnie przed dniem jego rozpoczęcia.
3. W okręgowym zjeździe delegatów biorą udział z głosem stanowiącym delegaciwybrani na zebraniach członkowskich według zasad określonych w art. 16 ust. 4,oraz członkowie honorowi Stowarzyszenia należący organizacyjnie do danegooddziału.
4. Z głosem doradczym mogą brać udział w okręgowym zjeździe:
1) członkowie władz oddziału okręgowego,
2) przedstawiciele władz naczelnych Stowarzyszenia,
3) zaproszeni goście,
4) przedstawiciele członków wspierających.
Art.33.
Nadzwyczajny okręgowy zjazd delegatów może być zwołany na podstawieuchwały Zarządu Głównego, wniosku Głównej Komisji Rewizyjnej, uchwałyzarządu oddziału okręgowego, okręgowej komisji rewizyjnej, bądź na żądaniejednej czwartej delegatów na ostatni okręgowy zjazd. Zjazd taki powinien odbyćsię nie później niż w ciągu sześciu tygodni po doręczeniu prezydium zarząduoddziału okręgowego odpowiedniego wniosku. Nadzwyczajny okręgowy zjazddelegatów może obradować wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.
Art.34.
Okręgowy zjazd delegatów:
1) podejmuje uchwały dotyczące zadań i programu działania władz oddziałuokręgowego oraz jego jednostek organizacyjnych,
2) rozpatruje wnioski przedstawione przez zarząd oddziału okręgowego,jednostki organizacyjne oraz delegatów na okręgowy zjazd, a takżeprzez Zarząd Główny,
3) rozpatruje ogólne i finansowe sprawozdania zarządu oddziału okręgowego,
4) rozpatruje sprawozdania okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądukoleżeńskiego,
5) udziela zarządowi oddziału okręgowego, na wniosek okręgowej komisjirewizyjnej, absolutorium z jego działalności,
6) określa liczbę oraz wybiera członków zarządu oddziału okręgowego,okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądu koleżeńskiego,
7) wybiera delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.
Art.35.
1. Zarząd oddziału okręgowego składa się z siedmiu do jedenastu członkówwybranych przez okręgowy zjazd delegatów oraz z prezesów oddziałówutworzonych uchwałami zarządu oddziału okręgowego. Liczbę wybieranychczłonków zarządu określa uchwała okręgowego zjazdu delegatów.
2. Posiedzenia zarządu oddziału okręgowego odbywają się w miarę potrzeby,w zasadzie raz w kwartale. W posiedzeniach tych mogą brać udział z głosemdoradczym: przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej i przewodniczącyokręgowego sądu koleżeńskiego oraz osoby zaproszone przez prezydium zarząduoddziału okręgowego.
3. Zarząd oddziału okręgowego uchwala regulamin swej działalności.
Art.36.
Do właściwości zarządu oddziału okręgowego należy:
1) określanie zadań i planów działalności oddziału okręgowego pomiędzyzjazdami,
2) kierowanie działalnością Stowarzyszenia na terenie oddziału okręgowegozgodnie ze statutem i uchwałami krajowego i okręgowego zjazdu delegatóworaz programowymi uchwałami Zarządu Głównego,
3) zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego okręgowego zjazdu delegatów,proponowanie porządku jego obrad i przedstawianie zgłaszanych muwniosków,
4) ustalanie wysokości składek członkowskich, przyjmowanie rocznych planówfinansowych oraz rocznych sprawozdań finansowych z własnej działalnościi podległych jednostek organizacyjnych,
5) podejmowanie uchwał o utworzeniu i likwidacji jednostek organizacyjnych:oddziałów, komisji, kół lub klubów, terenowych, zakładowychlub branżowych oraz określanie zasad i zakresu ich działania,
6) tworzenie i nadzorowanie oraz likwidacja ośrodków szkoleniowychi gospodarczych oraz biura zarządu oddziału okręgowego,
7) zawieszanie w czynnościach zarządów podległych jednostekorganizacyjnych lub ich członków, wykraczających przeciwko przepisomprawa, statutu lub godności zawodu, do czasu wydania orzeczeniaprzez okręgowy sąd koleżeński w sprawie będącej przyczyną zawieszeniaw czynnościach,
8) składanie sprawozdań ze swej działalności okręgowemu zjazdowi delegatów.
Art.37.
1. Zarząd oddziału okręgowego wybiera ze swego grona prezydium zarządu oddziałuokręgowego, składające się z prezesa, jednego lub dwóch wiceprezesów,sekretarza i skarbnika.
2. Do obowiązków prezydium zarządu oddziału okręgowego należy zapewnienierealizacji zadań wynikających ze statutu, uchwał Krajowego i okręgowego zjazdudelegatów, uchwał Zarządu Głównego i zarządu oddziału okręgowego. Wykonując swoje zadania i obowiązki prezydium zarządu oddziału okręgowego:
1) podejmuje decyzje (uchwały lub postanowienia) w sprawach wynikającychz bieżącej działalności Stowarzyszenia na terenie oddziału okręgowego,
2) uchwala regulaminy wewnętrzne,
3) inspiruje prace jednostek organizacyjnych oddziału okręgowego,
4) sprawuje nadzór nad pracą jednostek organizacyjnych oraz kontrolujeich gospodarkę finansową,
5) załatwia inne sprawy statutowe stosownie do udzielonych mu upoważnień.
3. Prezydium zarządu oddziału okręgowego reprezentuje Stowarzyszenie na terenieoddziału okręgowego i działa w jego imieniu w zakresie posiadanych kompetencji.
4. Prezydium zarządu oddziału okręgowego przyjmuje i zwalnia pracowników. Prezydium do tych czynności może upoważnić jednego spośród członkówprezydium lub udzielić pełnomocnictwa osobie spoza prezydium.
5. Posiedzenia prezydium zarządu oddziału okręgowego odbywają się w miarępotrzeby, nie rzadziej niż co dwa miesiące. W posiedzeniach prezydium może braćudział z głosem doradczym przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej.
Art.38.
1. Okręgowa komisja rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków wybranychprzez okręgowy zjazd delegatów. Okręgowa komisja rewizyjna wybiera ze swegoskładu przewodniczącego i jego zastępcę. Liczbę wybieranych członkówokręgowej komisji rewizyjnej określa uchwała okręgowego zjazdu delegatów.
2. Okręgowa komisja rewizyjna jest powołana do przeprowadzania, co najmniej razw roku, kontroli działalności statutowej, gospodarczej i finansowej oddziałuokręgowego oraz podległych mu jednostek organizacyjnych, z punktu widzenialegalności, celowości, rzetelności i gospodarności.
3. Okręgowa komisja rewizyjna ma prawo żądać wyjaśnień od władz i pracownikówjednostek organizacyjnych oddziału okręgowego oraz członków Stowarzyszenia,jak też występować do zarządu oddziału okręgowego z wnioskami wynikającymiz ustaleń kontroli.
4. Przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej lub upoważniony członek komisjimoże brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach zarządu oddziałuokręgowego oraz w posiedzeniach prezydium zarządu oddziału okręgowego.
5. Okręgowa komisja rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności za okreskadencji zwyczajnemu okręgowemu zjazdowi delegatów z wnioskiem co doudzielenia absolutorium zarządowi oddziału okręgowego.
6. W razie stwierdzenia poważnych nieprawidłowości w działalności zarząduoddziału okręgowego, okręgowa komisja rewizja ma prawo zgłosić wnioseko zwołanie nadzwyczajnego okręgowego zjazdu delegatów, o czym powinnazawiadomić Główną Komisję Rewizyjną.
Art.39.
1. Okręgowy sąd koleżeński składa się z trzech do pięciu członków wybranychprzez okręgowy zjazd delegatów. Okręgowy sąd koleżeński wybiera ze swegoskładu przewodniczącego i jego zastępcę. Liczbę wybieranych członków okręgowego sądu koleżeńskiego określa uchwałaokręgowego zjazdu delegatów.
2. Okręgowy sąd koleżeński rozpatruje sprawy naruszenia prawa, statutu lub godności,zgłoszone przez organy lub członków Stowarzyszenia.
Art.40.
Zasady i tryb postępowania przed okręgowym sądem koleżeńskim określaregulamin działania sądów koleżeńskich, uchwalony przez Krajowy ZjazdDelegatów. Dla spraw wnoszonych do okręgowego sądu koleżeńskiegowymagających postępowania wyjaśniającego ustanawia się rzecznikadyscyplinarnego, który postępowanie takie prowadzi. Rzecznika dyscyplinarnego,który powinien mieć wykształcenie prawnicze, powołuje zarząd oddziałuokręgowego Stowarzyszenia.

Rozdział 7
Majątek i gospodarka finansowa

Art.41.
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, wpisowego,darowizn, spadków, zapisów, dywidend, dochodów z własnej działalnościoraz dochodów z majątku Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasadokreślonych w odrębnych przepisach. Dochód z tej działalności służy realizacjicelów statutowych i nie może być przeznaczony do podziałumiędzy jego członków.
3. Na zasadach określonych w ust. 2 Stowarzyszenie może uczestniczyć w spółkachkapitałowych i fundacjach.
4. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnychprzepisach.
Art.42.
1. Do nabywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład majątkuStowarzyszenia oraz udzielania poręczeń i ustanawiania zabezpieczeńna nieruchomościach i ruchomościach wchodzących w skład majątkuStowarzyszenia upoważnione jest Prezydium Zarządu Głównego. W razie gdywartość zobowiązań, wynikających z czynności określonych w zdaniu pierwszym,liczonych od początku roku ma przekroczyć jedną dziesiątą wartości kapitałówwłasnych Stowarzyszenia wykazanych w bilansie na koniec poprzedniego roku, nadokonanie tych czynności wymagana jest zgoda Zarządu Głównego. Ograniczenieto nie dotyczy poręczeń i zabezpieczeń udzielanych przez Stowarzyszenie wzwiązku z korzystaniem z dotacji lub ze środków funduszy Unii Europejskiej. Zbywanie nieruchomości wchodzących w skład majątku Stowarzyszenia wymagauprzedniej zgody Zarządu Głównego.
2. Do nabywania, zbywania i obciążania ruchomości wchodzących w skład majątkuStowarzyszenia oraz zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składaniaoświadczeń woli we wszelkich sprawach majątkowych Stowarzyszeniaupoważnione jest Prezydium Zarządu Głównego oraz z wyjątkiem sprawokreślonych w ust. 1, upoważnione są także w swoim zakresie prezydia zarządówoddziałów okręgowych. Prezydia zarządów oddziałów okręgowych, w zakresiedotyczącym jednostek organizacyjnych podległych zarządom oddziałówokręgowych, mogą swe uprawnienia przenieść, w drodze stosownej uchwały, nakierownictwa tych jednostek.
3. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woliw sprawach majątkowych Stowarzyszenia, wymagane jest współdziałanie dwóchczłonków prezydium właściwego zarządu.
4. Regulamin gospodarki finansowej – na podstawie wytycznych Zarządu Głównego- oraz zasady (politykę) rachunkowości Stowarzyszenia ustala Prezydium ZarząduGłównego.

Rozdział 8
Przepisy końcowe

Art.43.
Uchwałę w sprawie zmian statutu podejmuje Krajowy Zjazd Delegatówwiększością dwu trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionychdo głosowania.
Art.44.
Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje zwyczajny lub nadzwyczajnyKrajowy Zjazd Delegatów większością dwu trzecich głosów, przy obecnościco najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
Art.45.
Zasady likwidacji Stowarzyszenia określają przepisy prawa o stowarzyszeniach.

Polecamy

    • Kaledarium
  • Polecamy!