KursyPobierz formularz zgłoszeniowy (format DOC | PDF | ONLINE )

 

 

Wymienione kursy realizowane będą w miarę napływających zgłoszeń według następujących systemów:
 • raz w tygodniu z oderwaniem od pracy w godz. 9:00 – 15:30
 • popołudniowym, 2 razy w tygodniu w godz. 16:15– 20:15
 • weekendowym, co drugi tydzień (sobota i niedziela 9:00 – 15:30)

Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem, listownie lub e-mailem. 
 

Uruchamianie kursów odbywać się będzie w miarę napływających zgłoszeń.
Dodatkowych informacji udziela dział szkolenia,
tel.: 41-368-66-03, 41-368-60-68

CERTYFIKACJA ZAWODU KSIĘGOWEGO

Kurs dla kandydatów na księgowego – I stopień

Kurs adresowany jest do osób posiadających wykształcenie minimum średnie, zamierzających zdobyć podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości.
Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego - (kod zawodu 331301)

Program kursu zakłada 82 godziny dydaktyczne, w tym 2 godziny egzaminu wewnętrznego.
Ramowy program kursu uzyskał rekomendację Rady Pracodawców SKwP.

Kurs obejmuje dwa moduły tematyczne:

Moduł I Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej - 72 godziny lekcyjne
• Organizacja działalności gospodarczej - wiadomości wstępne
• Pojęcia wstępne z rachunkowości
• Charakterystyka aktywów i pasywów
• Operacje gospodarcze
• Dowody księgowe
• Księgi rachunkowe
• Ewidencja podstawowych operacji bilansowych
• Ewidencja podstawowych operacji wynikowych
• Zasady ustalania wyniku finansowego
• Sprawozdanie finansowe jednostek mikro i małych w rozumieniu ustawy o rachunkowości
• Zadania kompleksowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat)
• Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej
• Ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Moduł II Wybrane zagadnienia publicznoprawne - 8 godzin lekcyjnych
• System podatkowy w Polsce
• VAT - ogólne zasady opodatkowania
• Podatki dochodowe - ogólne zasady i formy opodatkowania działalności gospodarczej
• Podatki i opłaty obciążające przedsiębiorstwa - ogólna charakterystyka
• Składki rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, ich rodzaje i ogólne zasady rozliczania.

Kurs kończy się egzaminem pisemnym. 

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy w zawodzie księgowego (kod zawodu 331301), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U z 2014r. poz 1145) oraz uzyskanie certyfikatu I-go stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez SKwP.

Pozytywna ocena uzyskana na egzaminie końcowym stanowić będzie podstawę do wydania zaświadczenia oraz dodatkowo certyfikatu  potwierdzającego zdobycie następujących kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu księgowego:

1) Księgowanie podstawowych operacji gospodarczych

2) Sporządzanie prostego sprawozdania finansowego

3) Posługiwanie się dokumentami księgowymi i urządzeniami ewidencyjnymi

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi  1.260,- zł.

 Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie faksem, listownie lub e-mailem

na początek strony

Dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości  – II stopień

Kurs adresowany jest do osób przygotowujących się do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości (kod zawodu 241103) lub zamierzających uzupełnić i rozszerzyć swoją dotychczasową wiedzę.

Słuchaczami kursu dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowego potwierdzone:
• zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia lub
• tytułem technika rachunkowości lub
• zaliczeniem testu sprawdzającego z zakresu zagadnień obowiązujących księgowego 

 

Program kursu obejmuje 176 godzin  wykładowo-seminaryjnych oraz  4 godziny  przeznaczone na egzamin; razem 180 podczas których zostaną omówione następujące zagadnienia:
1) Rachunkowość z elementami etyki zawodowej
• Zagadnienia organizacji rachunkowości
• Aktywa pieniężne i kredyty bankowe
• Rozrachunki
• Księgowość materiałowa i towarowa
• Aktywa trwałe
• Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe, zobowiązania finansowe
• Kapitały (fundusze) własne
• Rezerwy na zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe i fundusze specjalne
• Ewidencja kosztów i produktów
• Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg
• Sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych
• Etyka

2) Zagadnienia z prawa podatkowego (cz.I)
• Ordynacja podatkowa
• Podatek od towarów i usług
• Podatek dochodowy od osób fizycznych
• Podatek dochodowy od osób prawnych
• Podatki kosztowe i opłaty

3) Zagadnienia prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa cywilnego

Kurs kończy się egzaminem pisemnym.

Pozytywna ocena uzyskana na egzaminie końcowym stanowić będzie podstawę do wydania certyfikatu i zaświadczenia potwierdzającego zdobycie następujących kwalifikacji w obrębie zawodu samodzielny księgowy:
1) Dekretowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych występujących w jednostkach gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym operacji z kontrahentami zagranicznymi.
2) Ewidencjonowanie i rozliczanie kosztów w różnych przekrojach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3) Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat, wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień).
4) Przygotowanie wybranych deklaracji i zeznań podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.
5) Znajomość obowiązujących przepisów prawa bilansowego, gospodarczego, cywilnego, pracy i materialnego prawa podatkowego

Koszt uczestnictwa  2.650,- zł. dla absolwentów I-go stopnia

                                  2.750,- zł. dla pozostałych słuchaczy

                           (cena kursu obejmuje również podręczniki)

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie faksem, listownie lub e-mailem

UWAGA - planowane rozpoczęcie kursu popołudniowego, zajęcia dwa razy w tygodniu po 4-5 godzin lekcyjnych (przerwa wakacyjna)

Terminy:

- kwiecień 2017r. - 26, 27

- maj 2017r. - 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 31

- czerwiec 2017r.  - 01, 06, 08, 13, 20, 22, 27, 29

- sierpień 2017r. - 29, 31

- wrzesień 2017r. - 05, 07, 12, 14, 19, 21, 27, 28

- październik 2017r. - 03, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26

- listopad 2017r. - 07, 09, 14, 16, 30 egzamin 

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest odpowiednia ilość osób potwierdzających udział w kursie.

 

na początek strony

Dla kandydatów na głównego księgowego – III stopień - 204 godziny lekcyjne (w tym 4 godziny egzamin)

Kurs adresowany jest do osób przygotowujących się do pełnienia funkcji głównego księgowego (kod zawodu ) lub zamierzających uzupełnić i rozszerzyć swoją dotychczasową wiedzę.

UWAGA! 

Słuchaczami kursu dla kandydatów na głównego księgowego mogą być osoby posiadające wykształcenie wyższe lub średnie oraz wiedzę i umiejętności samodzielnego księgowego potwierdzone:
• zaświadczeniem ukończenia kursu „Dla kandydatów na samodzielnego księgowego  (specjalisty ds. rachunkowości)" lub
• certyfikatem księgowym uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanym przez Ministerstwo Finansów lub
• tytułem magistra o specjalności rachunkowość lub dyplomem licencjata o specjalności rachunkowość, uzyskanym na uczelni, której program studiów uzyskał akredytację Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej
lub
• tytułem magistra lub dyplomem licencjata i zaliczonym testem sprawdzającym z zakresu zagadnień obowiązujących samodzielnego księgowego. 

Kurs obejmuje pięć modułów dydaktycznych  200 godzin wykładowo-seminaryjnych( w tym 4 godziny egzamin końcowy), podczas których zostaną omówione następujące zagadnienia:
1. MODUŁ VI ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Z ELEMENTAMI ETYKI ZAWODOWEJ I TECHNOLOGII IT
   • krajowe regulacje rachunkowości (Dyrektywy UE, MSR/MSSF, UoR, KSR
• Organizacja rachunkowości i dokumentowanie zasad (polityki) rachunkowości
• Wycena bieżąca, bilansowa i podatkowa poszczególnych składników aktywów i pasywów i ujęcie w księgach rachunkowych różnic z tej wyceny
• Ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń związanych z działalnością operacyjną, inwestycyjną i finansową
• Rozliczenia w czasie kosztów i przychodów
• Księgowe ujęcie procesu sprzedaży produktów i towarów
• Ustalanie wyniku finansowego
• Leasing
• Umowy długoterminowe
• Obrót wierzytelnościami
• Rachunkowość jednostek non profit
• Organizacja pracy w komórkach organizacyjnych pionu finansowo-księgowego
• Organizacja kontroli wewnętrznej
• Wartości zawodowe i etyka

2. Sprawozdawczość finansowa i jej analiza
• Istota, zasady, rodzaje i znaczenie sprawozdawczości finansowej
• Cechy jakościowe sprawozdań finansowych
• Polityka bilansowa i jej narzędzia
• Podstawowe części składowe sprawozdań finansowych
• Rachunek przepływów pieniężnych
• Zestawienie zmian w kapitale własnym
• Sprawozdanie z działalności
• Raportowanie biznesowe
• Terminy i tryb sporządzania sprawozdań – procedura zamknięć rocznych
• Analiza ryzyka i ocena zagrożenia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa (przesłanki finansowe i niefinansowe)
• Badanie sprawozdań finansowych – standardy rewizji finansowej
• Metodologia analizy finansowej
• Analiza wskaźnikowa
• Analiza przyczynowa wyniku na sprzedaży

3. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza

4. Finanse
• Otoczenie a gospodarka finansowa przedsiębiorstwa
• Źródła finansowania działalności gospodarczej
• Podstawy wyceny przedsiębiorstw
• Wartość pieniądza w czasie
• Elementy rynku finansowego

5. Prawo i podatki
• System prawa Unii Europejskiej
• Proceduralne prawo podatkowe – postępowanie podatkowe
• Kontrola skarbowa i szczególny nadzór podatkowy
• Prawo karne skarbowe
• Podatek dochodowy od dochodów z działalności gospodarczej
• Podatki kosztowe
• Międzynarodowe prawo podatkowe – opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą
• Podatek VAT
• Podatek akcyzowy
• Opłata skarbowa, podatek od czynności cywilnoprawnych
• Prawo celne i dewizowe

6. Technologia informacji (IT)

Kurs kończy się egzaminem pisemnym.

Pozytywna ocena uzyskana na egzaminie końcowym stanowić będzie podstawę do wydania certyfikatu i zaświadczenia potwierdzającego posiadanie następujących kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu główny księgowy:
1. Organizacja rachunkowości w jednostce gospodarczej
2. Znajomość wyceny bieżącej poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz ujęcie na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych zdarzeń gospodarczych, w tym transakcji z kontrahentami zagranicznymi
3. Znajomość zasad wyceny bilansowej poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz sporządzanie i analiza rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych
4. Ewidencjonowanie i rozliczanie kosztów w różnych przekrojach klasyfikacyjnych
5. Stosowanie przepisów prawa bilansowego, prawa podatkowego oraz prawa celnego

Koszt uczestnictwa 3.250,- zł. dla absolwentów II-go stopnia

                                 3.350,- zł.  dla pozostałych słuchaczy   

                           (cena kursu obejmuje również podręczniki)

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie faksem, listownie lub e-mailem


 

na początek strony


Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. kadr i wynagrodzeń   - 112 godzin lekcyjnych (w tym 2 godz. egzamin)

Adresaci: osoby zamierzające podjąć pracę w komórkach kadrowo-płacowych, osoby pragnące usystematyzować i uaktualnić posiadaną wiedzę
Cel - przygotowanie do pracy na stanowisku specjalisty do spraw kadrowo-płacowych  poprzez zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu prowadzenia dokumentacji pracowniczej, umów o pracę, umów cywilno - prawnych, urlopów, rozliczania czasu pracy, naliczania płac, rozliczeń z ZUS i US, obsługi programu Płatnik, przepisów BHP.

System prowadzenia zajęć:

 • raz w tygodniu w dni robocze
 • popołudniowy dwa razy w tygodniu (w godz. 16:15 - 20:15)
 • sobotnio-niedzielny 

 W programie:

 • Prawo pracy
 • Wybrane przepisy BHP
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Opodatkowanie dochodów osobistych
 • Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę
 • Ubezpieczenia społeczne, w tym program ''PŁATNIK'' na komputerach

           Koszt kursu wynosi - 1600 zł. - dla absolwentów kursów z Certyfikacji

                                               1650 zł. - dla pozostałych słuchaczy

                                           (cena szkolenia obejmuje również podręczniki)

Zaświadczenia:
1) po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu;
2) po pozytywnie zdanym egzaminie uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodów:  specjalista do spraw  kadr – kod  zawodu 242307;  specjalista do spraw  wynagrodzeń – kod zawodu 242310


na początek strony

Kurs dla kandydatów na certyfikowanego eksperta usług księgowych - 32 godziny lekcyjne (w tym 2 godz. egzamin)

NOWOŚĆ !!!   NOWOŚĆ !!!    NOWOŚĆ !!! 

Uczestnikiem kursu może być osoba, która:
1) posiada wykształcenie wyższe i trzyletnią praktykę na samodzielnym stanowisku
w księgowości lub wykształcenie średnie i pięcioletnią praktykę na samodzielnym stanowisku w księgowości,
2) posiada wiedzę i umiejętności zawodowe potwierdzone dokumentem uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg (certyfikat, zaświadczenie) wydanym przez Ministerstwo Finansów lub wiedzę i umiejętności zawodowe z zakresu rachunkowości, poświadczone przez Stowarzyszenie certyfikatem głównego księgowego lub dyplomowanego księgowego,
3) rozumie istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej,
4) uznaje potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy związanej
z rachunkowością.

Cel - jest wsparcie rozwoju wysokiej jakości usług księgowych poprzez przygotowanie kwalifikowanych organizatorów tych usług. Stąd wynika potrzeba szkolenia i przygotowania do pracy kandydatów na certyfikowanych ekspertów usług księgowych. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny.

System prowadzenia zajęć: 

 • popołudniowy dwa razy w tygodniu (w godz. 16:15 - 20:15)
 • weekendowy (sobotnio-niedzielny) 

 W programie:

  1. Organizacja usług księgowych.
  2. Umowa o świadczenie usług księgowych.
  3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
  4. Ochrona danych osobowych przy świadczeniu usług księgowych.
  5. Odpowiedzialność karna skarbowa przy świadczeniu usług księgowych.
  6. Obowiązki jednostki świadczącej usługi księgowe w zakresie rozliczeń wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia, podatków i innych świadczeń publicznoprawnych oraz w zakresie ewidencji, sprawozdawczości finansowej i statystycznej.
  7. Organizacja systemu kontroli przy świadczeniu usług księgowych.
  8. Ryzyka w usługach księgowych.
  9. Etyka zawodowa w świadczeniu usług księgowych. 

           Koszt uczestnictwa w kursie  od jednej osoby - 800 zł

Zaświadczenia:
1) po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu;
2) po pozytywnie zdanym egzaminie uczestnicy otrzymują certyfikat i tytuł "certyfikowanego eksperta usług księgowych" 
 

Zgłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane warunki uczestnictwa prosimy przesyłać faksem, mailem lub pocztą tradycyjną.

Grupa zostanie uruchomiona po zebraniu wystarczającej ilości chętnych.
O dokładnym terminie i miejscu zajęć powiadomimy zainteresowanych odrębnym pismem. 
  
 
na początek strony
 

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG OD PODSTAW - 30 GODZIN

Cel – przygotowanie słuchaczy do wykonywania prac związanych z rozliczeniem podatku VAT poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności prawidłowego interpretowania i stosowania w praktyce ustawy podatkowej

W programie min. podstawowe pojęcia i definicje, podstawy prawne, zakres opodatkowania,  dokumentacja i ewidencje  podatku, ewidencja dla celów podatkowych, sporządzenie deklaracji, procedury szczególne, praktyczne przykłady

System prowadzenia zajęć:

 • raz w tygodniu z oderwaniem od pracy
 • popołudniowy dwa razy w tygodniu (16.15-20.20)
 • sobotnio-niedzielnym

 Koszt kursu łącznie z materiałami szkoleniowymi od jednej osoby wynosi:   

 • 500 zł. - dla członków zwyczajnych Stowarzyszenia 
 • 550 zł. - dla pozostałych podmiotów
 •  Kurs kończy się egzaminem wewnętrzynym, po którym uczestnicy otrzymają zaświadczenie zgodnie z zał. nr 5 do Rozporządzenia MEN z 11.01.2012r.

  Przyjmujemy zapisy chętnych. ZGŁOSZENIA prosimy nadsyłać mailowo  lub faksem. 


  na początek strony

   

  RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  - 70 godzin

    Uczestnikami kursu mogą być osoby:
  a) posiadające wykształcenie średnie lub wyższe,
  b) rozpoczynające pracę w księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych,
  c) pracownicy pionów finansowo-księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego
     i samorządowych jednostek budżetowych, a także kontrolerzy i audytorzy, którzy pra-gną
     uzupełnić swoją wiedzę.


  Celem kształcenia jest poznanie zasad rachunkowości budżetowej, zasad finansów publicznych oraz praktyczne przygotowanie do wykonywania zadań w zakresie rachunkowości budżetowej.

  Program kursu obejmuje zagadnienia z rachunkowości oraz z zakresu finansów publicznych na dwóch
  poziomach:
  I poziom - budżet jednostek samorządu terytorialnego - gminy, powiatu, województwa;
  II poziom - jednostki budżetowe (w tym urzędy) oraz samorządowe zakłady budżetowe; 
  • Podstawowe pojęcia z zakresu finansów publicznych oraz rachunkowości
  • Zasady rachunkowości jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych
  • Zasady rachunkowości budżetów jednostek samorządu terytorialnego, organów podatkowych JST
  • Sprawozdawczość finansowa
  • Sprawozdawczość budżetowa
  • Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny
  • Dyscyplina finansów publicznych.

  Systemy:

    - raz w tygodniu z oderwaniem od pracy w godz. 9,00 – 14,45
    - popołudniowy 2 razy w tygodniu w godz. 16,00 – 20,15
    - weekendowy - sobota i niedziela w 9,00-14,45 ( co dwa tygodnie )

  Terminy realizacji kursu zostaną podane po zebraniu grupy.

  Koszt kursu – 1.200 zł. (cena szkolenia obejmuje również materiały szkoleniowe)

  Na zakończeniu kursu - po pozytywnym zaliczeniu testu sprawdzającego wiedzę - uczestnicy otrzymają zaświadczenie o jego ukończeniu.

  na początek strony

   

   

  Polecamy

   • Kaledarium
  • Polecamy!