KursyPobierz formularz zgłoszeniowy (format DOC | PDF | ONLINE )

 

 

Wymienione kursy realizowane będą w miarę napływających zgłoszeń według następujących systemów:
 • raz w tygodniu z oderwaniem od pracy w godz. 9:00 – 15:30
 • popołudniowym, 2 razy w tygodniu w godz. 16:15– 20:15
 • weekendowym, co drugi tydzień (sobota i niedziela 9:00 – 15:30)

Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem, listownie lub e-mailem.
Dla członków wspierających z opłaconą składką za 2015 r. zniżka z tytułu obsługi dydaktycznej.

Uruchamianie kursów odbywać się będzie w miarę napływających zgłoszeń.
Dodatkowych informacji udziela dział szkolenia,
tel.: 41-368-66-03, 41-368-60-68

CERTYFIKACJA ZAWODU KSIĘGOWEGO

Kurs dla kandydatów na księgowego – I stopień

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie faksem, listownie lub e-mailem

Kurs adresowany jest do osób posiadających wykształcenie minimum średnie, zamierzających zdobyć podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości.
Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego - (kod zawodu 331301)

Program kursu obejmuje 80 godzin wykładowo-seminaryjnych + 2 godziny egzamin końcowy.

Zagadnienia realizowane podczas zajęć :
• Pojęcia wstępne z rachunkowości
• Charakterystyka aktywów i pasywów
• Prezentacja majątku oraz źródeł finansowania w bilansie
• Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans
• Dowody księgowe
• Księgi rachunkowe
• Współczesne formy prowadzenia ksiąg rachunkowych
• Ewidencja operacji bilansowych
• Ewidencja operacji wynikowych
• Ewidencja kosztów i przychodów pozostałej działalności operacyjnej
• Ewidencja kosztów i przychodów działalności finansowej
• Zasady ustalania wyniku finansowego
• Wybrane zagadnienia z rozliczeń publicznoprawnych
• Podstawy etyki

Kurs kończy się egzaminem pisemnym. 

Pozytywna ocena uzyskana na egzaminie końcowym stanowić będzie podstawę do wydania certyfikatu i zaświadczenia potwierdzającego zdobycie następujących kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu księgowego:

1) Księgowanie podstawowych operacji gospodarczych

2) Sporządzanie prostego sprawozdania finansowego

3) Posługiwanie się dokumentami księgowymi i urządzeniami ewidencyjnymi

Koszt uczestnictwa  1.260PLN (cena kursu obejmuje również podręczniki)

Warunkiem realizacji kursu w podanych terminach jest zebranie odpowiedniej ilości osób.

 

 

 

na początek strony

Dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości  – II stopień

Kurs adresowany jest do osób przygotowujących się do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości (kod zawodu 241103) lub zamierzających uzupełnić i rozszerzyć swoją dotychczasową wiedzę.

Słuchaczami kursu dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowego potwierdzone:
• zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia lub
• tytułem technika rachunkowości lub
• zaliczeniem testu sprawdzającego z zakresu zagadnień obowiązujących księgowego 

Program kursu obejmuje 176 godzin  wykładowo-seminaryjnych oraz  4 godziny  przeznaczone na egzamin; razem 180 podczas których zostaną omówione następujące zagadnienia:
1) Rachunkowość z elementami etyki zawodowej
• Zagadnienia organizacji rachunkowości
• Aktywa pieniężne i kredyty bankowe
• Rozrachunki
• Księgowość materiałowa i towarowa
• Aktywa trwałe
• Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe, zobowiązania finansowe
• Kapitały (fundusze) własne
• Rezerwy na zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe i fundusze specjalne
• Ewidencja kosztów i produktów
• Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg
• Sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych
• Etyka

2) Zagadnienia z prawa podatkowego (cz.I)
• Ordynacja podatkowa
• Podatek od towarów i usług
• Podatek dochodowy od osób fizycznych
• Podatek dochodowy od osób prawnych
• Podatki kosztowe i opłaty

3) Zagadnienia prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa cywilnego

Kurs kończy się egzaminem pisemnym.

Pozytywna ocena uzyskana na egzaminie końcowym stanowić będzie podstawę do wydania certyfikatu i zaświadczenia potwierdzającego zdobycie następujących kwalifikacji w obrębie zawodu samodzielny księgowy:
1) Dekretowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych występujących w jednostkach gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym operacji z kontrahentami zagranicznymi.
2) Ewidencjonowanie i rozliczanie kosztów w różnych przekrojach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3) Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat, wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień).
4) Przygotowanie wybranych deklaracji i zeznań podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.
5) Znajomość obowiązujących przepisów prawa bilansowego, gospodarczego, cywilnego, pracy i materialnego prawa podatkowego

Koszt uczestnictwa wynosi  2.750,- zł. (cena kursu obejmuje również podręczniki)

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie faksem, listownie lub e-mailem

na początek strony

Dla kandydatów na głównego księgowego – III stopień

Kurs adresowany jest do osób przygotowujących się do pełnienia funkcji głównego księgowego (kod zawodu 241205) lub zamierzających uzupełnić i rozszerzyć swoją dotychczasową wiedzę.

UWAGA! 

Słuchaczami kursu dla kandydatów na głównego księgowego mogą być osoby posiadające wykształcenie wyższe lub średnie oraz wiedzę i umiejętności samodzielnego księgowego potwierdzone:
• zaświadczeniem ukończenia kursu „Dla kandydatów na samodzielnego księgowego  (specjalisty ds. rachunkowości)" lub
• certyfikatem księgowym uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanym przez Ministerstwo Finansów lub
• tytułem magistra o specjalności rachunkowość lub dyplomem licencjata o specjalności rachunkowość, uzyskanym na uczelni, której program studiów uzyskał akredytację Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej
lub
• tytułem magistra lub dyplomem licencjata i zaliczonym testem sprawdzającym z zakresu zagadnień obowiązujących samodzielnego księgowego. 

Program kursu obejmuje 200 godzin wykładowo-seminaryjnych( w tym 4 godziny egzamin końcowy), podczas których zostaną omówione następujące zagadnienia:
1. Zaawansowana rachunkowość finansowa
• Ponadnarodowe i krajowe regulacje rachunkowości (Dyrektywy UE, MSR/MSSF, UoR, KSR
• Organizacja rachunkowości i dokumentowanie zasad (polityki) rachunkowości
• Wycena bieżąca, bilansowa i podatkowa poszczególnych składników aktywów i pasywów i ujęcie w księgach rachunkowych różnic z tej wyceny
• Ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń związanych z działalnością operacyjną, inwestycyjną i finansową
• Rozliczenia w czasie kosztów i przychodów
• Księgowe ujęcie procesu sprzedaży produktów i towarów
• Ustalanie wyniku finansowego
• Leasing
• Umowy długoterminowe
• Obrót wierzytelnościami
• Rachunkowość jednostek non profit
• Organizacja pracy w komórkach organizacyjnych pionu finansowo-księgowego
• Organizacja kontroli wewnętrznej
• Wartości zawodowe i etyka

2. Sprawozdawczość finansowa i jej analiza
• Istota, zasady, rodzaje i znaczenie sprawozdawczości finansowej
• Cechy jakościowe sprawozdań finansowych
• Polityka bilansowa i jej narzędzia
• Podstawowe części składowe sprawozdań finansowych
• Rachunek przepływów pieniężnych
• Zestawienie zmian w kapitale własnym
• Sprawozdanie z działalności
• Raportowanie biznesowe
• Terminy i tryb sporządzania sprawozdań – procedura zamknięć rocznych
• Analiza ryzyka i ocena zagrożenia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa (przesłanki finansowe i niefinansowe)
• Badanie sprawozdań finansowych – standardy rewizji finansowej
• Metodologia analizy finansowej
• Analiza wskaźnikowa
• Analiza przyczynowa wyniku na sprzedaży

3. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza

4. Finanse
• Otoczenie a gospodarka finansowa przedsiębiorstwa
• Źródła finansowania działalności gospodarczej
• Podstawy wyceny przedsiębiorstw
• Wartość pieniądza w czasie
• Elementy rynku finansowego

5. Prawo i podatki
• System prawa Unii Europejskiej
• Proceduralne prawo podatkowe – postępowanie podatkowe
• Kontrola skarbowa i szczególny nadzór podatkowy
• Prawo karne skarbowe
• Podatek dochodowy od dochodów z działalności gospodarczej
• Podatki kosztowe
• Międzynarodowe prawo podatkowe – opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą
• Podatek VAT
• Podatek akcyzowy
• Opłata skarbowa, podatek od czynności cywilnoprawnych
• Prawo celne i dewizowe

6. Technologia informacji (IT)

Kurs kończy się egzaminem pisemnym.

Pozytywna ocena uzyskana na egzaminie końcowym stanowić będzie podstawę do wydania certyfikatu i zaświadczenia potwierdzającego posiadanie następujących kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu główny księgowy:
1. Organizacja rachunkowości w jednostce gospodarczej
2. Znajomość wyceny bieżącej poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz ujęcie na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych zdarzeń gospodarczych, w tym transakcji z kontrahentami zagranicznymi
3. Znajomość zasad wyceny bilansowej poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz sporządzanie i analiza rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych
4. Ewidencjonowanie i rozliczanie kosztów w różnych przekrojach klasyfikacyjnych
5. Stosowanie przepisów prawa bilansowego, prawa podatkowego oraz prawa celnego

Koszt uczestnictwa wynosi 3.350,- zł.(cena kursu obejmuje również podręczniki)

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie faksem, listownie lub e-mailem

UWAGA! terminy realizacji kursu w systemie sobotnio-niedzielnym (weekendowym):

• marzec 2016r.- 05, 06, 19

• kwiecień 2016r. -02, 03, 16, 17, 30

• maj 2016r. - 07, 08, 21, 22

• czerwiec 2016r. - 04, 05, 11, 18, 19

lipiec 2016r. - 02, 03 

• sierpień  2016r. - 27, 28

• wrzesień 2016r. - 10,11, 24, 25

• październik 2016r. - 08, 09, 22 - egzamin

 

na początek strony


Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. kadr i wynagrodzeń   - 112 godzin lekcyjnych (w tym 2 godz. egzamin)

Adresaci: osoby zamierzające podjąć pracę w komórkach kadrowo-płacowych, osoby pragnące usystematyzować i uaktualnić posiadaną wiedzę
Cel - przygotowanie do pracy na stanowisku specjalisty do spraw kadrowo-płacowych  poprzez zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu prowadzenia dokumentacji pracowniczej, umów o pracę, umów cywilno - prawnych, urlopów, rozliczania czasu pracy, naliczania płac, rozliczeń z ZUS i US, obsługi programu Płatnik, przepisów BHP.

System prowadzenia zajęć:

 • raz w tygodniu w dni robocze
 • popołudniowy dwa razy w tygodniu (w godz. 16:15 - 20:15)
 • sobotnio-niedzielny 

 W programie:

 • Prawo pracy
 • Wybrane przepisy BHP
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Opodatkowanie dochodów osobistych
 • Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę
 • Ubezpieczenia społeczne, w tym program ''PŁATNIK'' na komputerach

           Koszt kursu wynosi - 1650 zł (cena szkolenia obejmuje również podręczniki)

Zaświadczenia:
1) po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu;
2) po pozytywnie zdanym egzaminie uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodów:  specjalista do spraw  kadr – kod  zawodu 242307;  specjalista do spraw  wynagrodzeń – kod zawodu 242310


na początek strony

Kurs dla kandydatów na certyfikowanego eksperta usług księgowych - 32 godziny lekcyjne (w tym 2 godz. egzamin)

NOWOŚĆ !!!   NOWOŚĆ !!!    NOWOŚĆ !!! 

Uczestnikiem kursu może być osoba, która:
1) posiada wykształcenie wyższe i trzyletnią praktykę na samodzielnym stanowisku
w księgowości lub wykształcenie średnie i pięcioletnią praktykę na samodzielnym stanowisku w księgowości,
2) posiada wiedzę i umiejętności zawodowe potwierdzone dokumentem uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg (certyfikat, zaświadczenie) wydanym przez Ministerstwo Finansów lub wiedzę i umiejętności zawodowe z zakresu rachunkowości, poświadczone przez Stowarzyszenie certyfikatem głównego księgowego lub dyplomowanego księgowego,
3) rozumie istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej,
4) uznaje potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy związanej
z rachunkowością.

Cel - jest wsparcie rozwoju wysokiej jakości usług księgowych poprzez przygotowanie kwalifikowanych organizatorów tych usług. Stąd wynika potrzeba szkolenia i przygotowania do pracy kandydatów na certyfikowanych ekspertów usług księgowych. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny , jak i praktyczny.

System prowadzenia zajęć: 

 • popołudniowy dwa razy w tygodniu (w godz. 16:15 - 20:15)
 • weekendowy (sobotnio-niedzielny) 

 W programie:

  1. Organizacja usług księgowych.
  2. Umowa o świadczenie usług księgowych.
  3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
  4. Ochrona danych osobowych przy świadczeniu usług księgowych.
  5. Odpowiedzialność karna skarbowa przy świadczeniu usług księgowych.
  6. Obowiązki jednostki świadczącej usługi księgowe w zakresie rozliczeń wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia, podatków i innych świadczeń publicznoprawnych oraz w zakresie ewidencji, sprawozdawczości finansowej i statystycznej.
  7. Organizacja systemu kontroli przy świadczeniu usług księgowych.
  8. Ryzyka w usługach księgowych.
  9. Etyka zawodowa w świadczeniu usług księgowych. 

           Koszt uczestnictwa w kursie  od jednej osoby - 800 zł

Zaświadczenia:
1) po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu;
2) po pozytywnie zdanym egzaminie uczestnicy otrzymują certyfikat i tytuł "certyfikowanego eksperta usług księgowych" 
 

Zgłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane warunki uczestnictwa prosimy przesyłać faksem, mailem lub pocztą tradycyjną.

Grupa zostanie uruchomiona po zebraniu wystarczającej ilości chętnych.
O dokładnym terminie i miejscu zajęć powiadomimy zainteresowanych odrębnym pismem.
 

 


na początek strony

Podatki od podstaw - 60 godzin

Adresaci – osoby zamierzające podjąć pracę w komórkach finansowych jednostek gospodarczych, rozpoczynające prowadzenie własnej działalności gospodarczej, pragnące usystematyzować i uaktualnić posiadaną wiedzę.

Cel – przygotowanie słuchaczy do wykonywania czynności regulowanych przepisami prawa podatkowego, do których zobowiązują one podatnika oraz do prawidłowego interpretowania i stosowania w praktyce przepisów ustaw podatkowych i wydanych na ich podstawie aktów prawnych.

W programie – wybrane zagadnienia z prawa podatkowego i ordynacji podatkowej; podatek od towarów i usług (VAT); podatek dochodowy od osób prawnych; podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem przychodów z działalności gospodarczej; podatki obciążające koszty, podatki i opłaty lokalne; wybrane zagadnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej i podatku od spadku i darowizn
System prowadzenia zajęć: popołudniowy 2 razy w tygodniu w godz. 16.00 – 20.15
Koszt kursu wynosi 750 zł 

na początek strony

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG OD PODSTAW - 30 GODZIN

Cel – przygotowanie słuchaczy do wykonywania prac związanych z rozliczeniem podatku VAT poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności prawidłowego interpretowania i stosowania w praktyce ustawy podatkowej

W programie min. podstawowe pojęcia i definicje, podstawy prawne, zakres opodatkowania,  dokumentacja i ewidencje  podatku, ewidencja dla celów podatkowych, sporządzenie deklaracji, procedury szczególne, praktyczne przykłady

System prowadzenia zajęć:

 • raz w tygodniu z oderwaniem od pracy
 • popołudniowy dwa razy w tygodniu (16.15-20.20)
 • sobotnio-niedzielnym

 Koszt kursu łącznie z materiałami szkoleniowymi od jednej osoby wynosi:   

 • 500 zł.- dla członków Stowarzyszenia 
 • 550 zł. - dla pozostałych podmiotów
 •  Kurs kończy się egzaminem wewnętrzynym, po którym uczestnicy otrzymają zaświadczenie zgodnie z zał. nr 5 do Rozporządzenia MEN z 11.01.2012r.

  Przyjmujemy zapisy chętnych. ZGŁOSZENIA prosimy nadsyłać mailowo  lub faksem. 


  na początek strony

   

  RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  - 70 godzin

  Adresaci – pracownicy służb finansowo-księgowych jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych oraz osoby, które chciałyby odkryć tajemnice rachunkowości jednostek publicznych, a w szczególności państwowych i samorządowych jednostek budżetowych

  Cel – zdobycie, jak również pogłębienie wiedzy w zakresie rachunkowości budżetowej i zasad gospodarki finansowej

  Program kursu obejmuje wszystkie zagadnienia „od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia” wraz ze sporządzeniem sprawozdań budżetowych i finansowych:

  • podstawowe pojęcia i formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych
  • zasady gospodarki finansowej wynikające z ustawy o finansach publicznych 
  • kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych
  • budżet jednostki samorządu terytorialnego
  • zasady wykonywania budżetu
  • klasyfikacja budżetowa
  • plan finansowy i jego realizacja
  • rachunkowość ogólna
  • rachunkowość budżetu gmin, powiatu, województwa samorządowego
  • szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
  • sprawozdawczość budżetowa i finansowa 
  • wybrane zagadnienia rozliczeń podatkowych jednostek i zakładów budżetowych – podatki kosztowe, podatek dochodowy od osób fizycznych.

  System - sobotnio-niedzielny  (od 9.00 – 15.30 )

  Terminy realizacji kursu zostaną podane po zebraniu grupy.

  Koszt kursu – 1.200 zł. (cena szkolenia obejmuje również podręcznik)

  Na zakończeniu kursu - po pozytywnym zaliczeniu testu sprawdzającego wiedzę - uczestnicy otrzymają zaświadczenie o jego ukończeniu.

  na początek strony

   

  Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Oddział Okręgowy w Kielcach zaprasza absolwentów kursu modułowego dla samodzielnych księgowych bilansistów do udziału w 32 godzinnym  module VIII

  RACHUNKOWOŚĆ INFORMATYCZNA

  Cel – podniesienie kwalifikacji, nabycie praktycznej  umiejętności obsługi programu finansowo-księgowego w oparciu o system Symfonia  (wersja szkoleniowa).

  Słuchacze  – absolwenci  siedmiomodułowego  kursu na samodzielnych księgowych bilansistów,  posiadający  co najmniej podstawową wiedzę z zakresu obsługi komputera

  W programie m.in.:
  - Wprowadzenie do systemu Symfonia
  - Podstawowe zasady poruszania się w programie, dostosowanie programu dla własnych  potrzeb
  - Zakładanie firmy, administracja użytkownikami, plan kont
  - Wprowadzenie bilansu otwarcia
  - Księgowanie dokumentów oraz dokonanie analizy obrotów i sald 
  - Przygotowanie ksiąg rachunkowych i dokonanie księgowań związanych z zamknięciem okresu obrotowego
  - Generowanie sprawozdań finansowych oraz podział wyniku finansowego

  Forma prowadzenia zajęć –  ćwiczenia praktyczne na komputerach w oparciu o materiały przygotowane przez wykładowców . Każdy uczestnik na samodzielnym stanowisku komputerowym. Zajęcia prowadzone będą w grupach do 15 – osób.

  Prowadzący – specjaliści  z zakresu rachunkowości oraz  specjalista posiadający licencję Autoryzowanego Trenera Systemu Symfonia

  Tryb:
  - dwa razy  w tygodniu z oderwaniem od pracy (po 5-7 godzin lekcyjnych);
  - w godzinach popołudniowych  (dwa razy w tygodniu po 4 godziny lekcyjne)
  - w systemie weekendowym (w dwóch blokach 16 godzinnych – piątek, sobota, niedziela)

  Koszt kursu – 650 zł (obsługa dydaktyczna, materiały autorskie wykładowców)
  Kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia

  Uruchamianie edycji poszczególnych systemów odbywać się będzie w miarę napływających zgłoszeń.

  O dokładnym terminie i miejscu zajęć powiadomimy zainteresowanych odrębnym pismem.

  na początek strony

   

  PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - 40 godz.

  Cel kursu – zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia księgi  przychodów i rozchodów, udokumentowaniem wybranych operacji gospodarczych, systemem podatkowym oraz innymi zagadnieniami potrzebnymi do poprawnego prowadzenia tych ksiąg

  W programie m.in.:

  • Ogólne pojęcia i zasady systemu podatkowego w Polsce
  • Obowiązki wynikające z ustawy o działalności gospodarczej
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych
  • Obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • Dowody księgowe
  • Podatek od towarów i usług (VAT)
  • Zasady prowadzenia ewidencji księgi podatkowej przychodów i rozchodów
  • Koszty uzyskania przychodów i koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów
  • Zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, remanent
  • Całościowe, przykładowe zapisy rozliczeniowe


  Forma prowadzenia zajęć – wykłady i zajęcia praktyczne

  Prowadzący – specjaliści  w zakresie  rachunkowości, prawa podatkowego, biegli rewidenci , doradcy podatkowi

  Tryb:
  - dwa razy  w tygodniu  w godzinach popołudniowych , w godz. 16.00-20.10 (po 5 godzin lekcyjnych)
  - lub w systemie sobotnio-niedzielnym (po 6-7 godz. lekcyjnych)

  Koszt kursu – 600 zł  (obsługa dydaktyczna, materiały autorskie wykładowców)

  Kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia.

  Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faksem lub  listownie.

  Uruchamianie edycji poszczególnych systemów odbywać się będzie w miarę napływających zgłoszeń. (cena szkolenia obejmuje również podręczniki)

  na początek strony

   

  Polecamy

  • Polecamy!