Krótkie kursy

 

 • karta zgłoszenia na szkolenie (format Word , PDF , ONLINE )
 • karta zgłoszenia na "BILANS 2017 - KIELCE" (format Word , PDF)
 •  

   

   

   BILANS 2017 - Kielce

                                                                    

  Akcja edukacyjna "Bilans 2017 - Kielce" prowadzona będzie w formie 4-dniowych spotkań (w okresie listopad 2017r.-styczeń 2018r.)                                                                  

  Zakres tematyczny szkolenia obejmuje zagadnienia związane z zamknięciem roku obrotowego w szczególności dotyczące prawidłowego ustalania wyniku finansowego, procedur i zasad sporządzania sprawozdania finansowego, zasad wyceny aktywów i pasywów oraz kwestie podatkowe. 

  Miejsce szkoleń: sala wykładowa SKwP Oddział Okręgowy w Kielcach, ul. Zagnańska 84a

  Zajęcia w każdym dniu od godz. 9.00

  W formularzu zgłoszenia prosimy podać adres e-mail w celu poinformowania Państwa o ewentualnych zmianach dot. szkolenia.          

  Terminy szkoleń: 
  Gr. I - BRAK WOLNYCH MIEJSC

  23.11.2017 - VAT- Małgorzata Mazurkiewicz- biegły rewident, wykładowca prawa podatkowego i rachunkowości
  12.12.2017 - PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH - spec. ds. PDOP
  14.12.2017 - RACHUNKOWOŚĆ - J. Dudek - biegły rewident
  03.01.2018 - PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH - Elżbieta Kulinowska -spec. ds. PDOF


  Gr. II - BRAK WOLNYCH MIEJSC

  24.11.2017 - VAT- Małgorzata Mazurkiewicz- biegły rewident
  01.12.2017 - PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH - Elżbieta Kulinowska -spec. ds. PDOF
  13.12.2017 - PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH - spec. ds. PDOP
  16.01.2018 - RACHUNKOWOŚĆ - prof. Artur Hołda


  Gr. III - BRAK WOLNYCH MIEJSC

  30.11.2017 - PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH - Elżbieta Kulinowska -spec. ds. PDOF
  15.12.2017 - RACHUNKOWOŚĆ - J. Dudek - biegły rewident
  08.01.2018 - VAT- Małgorzata Mazurkiewicz- biegły rewident
  15.01.2018 - PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH - spec. ds. PDOP


  Gr. IV

  04.01.2018 - PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH - Elżbieta Kulinowska -spec. ds. PDOF
  09.01.2018 - VAT- Małgorzata Mazurkiewicz- biegły rewident
  15.01.2018 - RACHUNKOWOŚĆ - prof. Artur Hołda
  16.01.2018 - PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH - spec. ds. PDOP

  Dla potrzeb uczestników akcji edukacyjnej „Bilans 2017" przewidziano z/s miesięcznika „Rachunkowość"- Zamknięcie roku 2017 (cenę podamy w terminie późniejszym).   

   

  Odpłatność: (obsługa dydaktyczna od 1 osoby)

  · 700 zł. - od jednej osoby 
  · 660zł. - członkowie wspierający

  + wartość zamówionej publikacji (Zamknięcie roku 2017)

  Uwaga!

  W przypadku korzystania z wybranych dni szkolenia odpłatność za każdy dzień wynosi 200 zł. dla członków wspierających 220 zł. dla pozostałych podmiotów.

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia (faksem, listownie lub e-mail) do dnia 15 grudnia 2017r.  - ZGŁOSZENIA TYLKO NA IV GRUPĘ.


   na górę strony 

   

   PODATEK VAT - PRZYGOTOWANIE DO ZMIAN W 2018 ROKU, BIEŻĄCE PROBLEMY

  08 grudnia 2017r. godz. 9:00, sala wykładowa "Lambda" Targi Kielce ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce

   Adresaci: osoby pracujące w działach finansowych i księgowych, właściciele i pracownicy biur rachunkowych, osoby zainteresowane problematyką zmian w podatkach.

  Celem szkolenia jest przedstawienie i praktyczne omówienie zmian w podatku VAT w 2018r. Podczas szkolenia zostaną przedstawione praktyczne przykłady dotyczące omawianej tematyki.

  Prowadząca  - wysokiej klasy specjalista i ekspert w dziedzinie podatku VAT, wieloletni pracownik aparatu skarbowego, ceniony wykładowca SKwP.

  Odpłatność: · 290 zł. - członkowie wspierający i jednostki budżetowe
                    · 320 zł. - pozostałe podmioty


  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 01 grudnia 2017r. oraz dokonanie wpłaty na nasze konto.

  Program szkolenia:

  1. JPK_ VAT W świetle najnowszych wyjaśnień Ministra Finansów (opublikowane
  w X 2017), w tym m.in.:
  - kiedy ujmować faktury do paragonów wystawione po dłuższym czasie
  - które faktury do paragonów wymuszają korektę pliku
  - jak wykazywać w pliku transakcje w odwrotnym obciążeniu
  -przyczyny wysyłania korekty pliku
  - ujmowanie faktur korygujących
  - pliki przy rozliczeniach kwartalnych
  - terminy składania korekty pliku
  - NOWA SCHEMA JPK_VAT - WERSJA NR 3 OD 2018 ROKU
  2. Podzielona płatność (split payment) - UCHWALONA USTAWA:
  - podzielona płatność - główne założenia,
  - obowiązek czy prawo?
  - czy sprzedawca może zakazać tego mechanizmu nabywcy? - odpowiedź MF
  - nowy dokument - komunikat przelewu, obowiązkowa zawartość
  - rachunek VAT - procedura jego otwierania
  - jakie ruchy wolno wykonywać rachunkiem VAT? Ograniczenia w dysponowaniu środkami
  - czy system ten obejmuje także zaliczki?
  - korzyści stosowania podzielonej płatności dla obu stron transakcji
  3. Zmiany przepisów w zakresie kas rejestrujących:
  - harmonogram wymiany kas fiskalnych w Polsce
  - centralne repozytorium jako odbiorca danych z kas
  - nowe zasady odliczania kwot wydatkowanych na kasy rejestrujące oraz dłuższy okres korekty tej kwoty
  - PARAGONY Z NIP PRZESIĘBIORCY - wprowadzenie nowego bezwzględnego obowiązku
  4. Zmiany do VAT wprowadzane różnymi ustawami:
  - zmiany w zakresie ulgi na złe długi
  - powstawanie nowych rejestrów podatników
  - zmiany w zakresie zwrotu VAT
  - zmiany w zakresie TAX FREE
  -zmiany w zakresie tajemnicy skarbowej - więcej danych o kontrahencie może udostępnić urząd skarbowy
  5. Należyta staranność:
  - lista przesłanek dochowania należytej staranności wg Ministra Finansów
  - zmiany w Ordynacji podatkowej ułatwiające dochowanie należytej staranności
  - split payment i jego wpływ na dochowanie należytej staranności
  - powstanie elektronicznego wykazu podmiotów niezarejestrowanych, wykreślonych oraz podmiotów przywróconych do rejestru, dostępność wykazu oraz zakres danych widniejących w wykazie podmiotów.
  6.Czerpanie korzyści z utrwalonej praktyki interpretacyjnej:
  - odliczanie podatku VAT z faktury wystawionej przez podmiot niezarejestrowany
  - wybrane zagadnienia związane z odwrotnym obciążeniem w branży budowlanej
  - import usług ze szczególnym uwzględnieniem momentu jego wykazywania
  - kurs w imporcie usług - najnowsze orzeczenie NSA w zakresie wpływu faktury na kursy walut
  - dostawa wewnątrzwspólnotowa w transakcjach wielostronnych - zasady stosowania stawki 0%
  - nieodpłatne przekazania towarów w tym alkoholu - zasady rozliczania na przykładach
  - podstawa opodatkowania - zasady jej ustalenia w wybranych przypadkach, ostrzeżenie Ministra Finansów zaobserwowanych nieprawidłowościach
  - przyznanie skonta przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów

                                 

   

    na górę strony 

   REWOLUCJA CIT 2018

  06 grudnia 2017r. godz. 9:00, sala wykładowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach 

  Adresaci: osoby pracujące w działach finansowych i księgowych, właściciele i pracownicy biur rachunkowych, osoby zainteresowane problematyką zmian w podatku CIT.

  Celem szkolenia jest zaprezentowanie zmian do CIT, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r. Zmiany mają przede wszystkim na celu uszczelnienie systemu podatkowego. W szczególności zmiany dotykają takich kwestii jak optymalizacja z wykorzystaniem podatkowej grupy kapitałowej, podział przychodów, na źródła przychodów, możliwości zaliczenia kosztu zakupu usług niematerialnych do kosztów uzyskania przychodów. 

   
    Prowadzący - Pan Marcin Górski - adwokat, doradca podatkowy, doświadczony wykładowca oraz autor publikacji z zakresu prawa podatkowego.

  Odpłatność: · 290 zł. - członkowie wspierający i jednostki budżetowe
                       · 320 zł. - pozostałe podmioty


  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 29 listopada 2017r. oraz dokonanie wpłaty na nasze konto.

  Program szkolenia:

  I. Podatkowa grupa kapitałowa - istota zmian.
  II. Ostrzeżenia przed optymalizacją z wykorzystaniem konstrukcji podatkowej grupy kapitałowej.
  III. Utworzenie podatkowej grupy kapitałowej - minimalny kapitał zakładowy oraz minimalny udział kapitałowy.
  IV. Funkcjonowanie podatkowej grupy kapitałowej - relacja dochodu w przychodach.
  V. Utrata statusu podatkowej grupy kapitałowej.
  VI. Zakaz zmiany stanu osobowego.
  VII. Darowizny dokonywane w ramach podatkowej grupy kapitałowej.
  VIII. Podmioty powiązane - relacje przez Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego.
  IX. Nowe zasady ustalania podstawy opodatkowania. Dochód. Strata. Podział dochodów na źródła przychodów. Przychody z zysków kapitałowych. Przychody z innych źródeł.
  X. Aport w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
  XI. Przychody ze zbycia rzeczy, praw majątkowych lub świadczenia usług.
  XII. Nowa definicja kosztów uzyskania przychodów. Nowa definicja dnia poniesienia kosztu.
  XIII. Koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności.
  XIV. Wierzytelności odpisane jako nieściągalne. Wierzytelności umorzone. Straty z tytułu zbycia wierzytelności.
  XV. Koszty finansowania dłużnego jako koszty uzyskania przychodów.
  XVI. Koszty zakupu usług niematerialnych jako koszty uzyskania przychodów.
  XVII. Nowa definicja środków trwałych niskocennych.
  XVIII. Podatek dochodowy od własności wybranych środków trwałych.
  XIX. Zmiany w zakresie CFC Law.
  XX. Podatek u źródła - zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej a podatek u źródła.

                                                                                                                       

    na górę strony 

   ZASIŁKI Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - STAN PRAWNY 01.09.2017R

  16 listopada 2017r. godz. 9:00, sala wykładowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach 

  Adresaci - pracownicy działów kadr i płac oraz osoby zainteresowane tematyką zasiłków. 

  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami i zasadami dotyczącymi zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych. Udział w szkoleniu umożliwi ugruntowanie oraz poznanie nowych zasad ustalania uprawnień, naliczania podstaw zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych oraz dokumentowania prawa do tych świadczeń. Omówione zostaną również świadczenia rehabilitacyjne.


  Prowadząca - Pani Anna Grzegolec - specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych, wieloletni wykładowca SKwP.

  Odpłatność: · 280 zł. - członkowie wspierający i jednostki budżetowe
                       · 300 zł. - pozostałe podmioty

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 15 listopada 2017r. oraz dokonanie wpłaty na nasze konto.

  Program szkolenia:                                              

  I. ZASIŁEK CHOROBOWY
  1. WYNAGRODZENIE CHOROBOWE
  - wynagrodzenie za czas choroby Art. 92 KP
  - wynagrodzenie za czas choroby dla osób powyżej 50 - tego roku życia
  2. ZLA / e -ZLA
  - zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich- druków ZLA / e -ZLA
  - obniżenie wysokości zasiłku z powodu nieterminowego dostarczenia zwolnienia
  lekarskiego
  3. ZASIŁEK CHOROBOWY
  - okres wyczekiwania
  - zasady nabywania prawa do wypłaty
  - okres zasiłkowy
  - ustalanie nowego okresu zasiłkowego
  - wysokość zasiłku
  4. PODSTAWA WYMIARU ZASIŁKÓW - ĆWICZENIA
  - zasady ustalenia podstawy wymiaru oraz sposób wliczania do podstawy wymiaru   składników wynagrodzenia;
  a) miesięcznych
  b) kwartalnych
  c) rocznych
  d) za inne okresy np. półroczne
  - zmiana wymiaru czasu pracy a podstawa zasiłków
  - składniki nie uwzględniane w postawie wymiaru
  - przypadki w których przeliczana jest podstawa wymiaru w czasie niezdolności do pracy
  e) urlop bezpłatny i wychowawczy a prawo do zasiłku chorobowego
  f) uzupełniane składniki wynagrodzenie/ przyjmowanie składników w kwocie  faktycznej
  5. ZASADY USTALANIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO
  - wypadek przy pracy
  - choroba zawodowa
  6. ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZA OKRES URLOPU MACIERZYŃSKIEGO, RODZICIELSKIEGO I OJCOWSKIEGO
  - prawo do zasiłku
  - wysokość zasiłku
  - podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do wysokości 1000zł..
  - wydłużenie urlopu rodzicielskiego
  7. ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE
  - zasady przyznawania
  - niezbędna dokumentacji
  - waloryzacja podstawy wymiaru
  8. ZASIŁEK OPIEKUŃCZY
  - dokumentowanie prawa i zasady wypłaty
  - członkowie rodziny uprawnieni do w/w zasiłku - zmiany
  9. WYPEŁNIANIE DRUKÓW
  - Z-3 , Z-3a,
  10. KONSULTACJE - PYTANIA I ODPOWIEDZI

   

    na górę strony 

   REWOLUCJA W ŚRODKACH TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH – 2017/2018

  07 grudnia 2017r. godz. 9:00, sala wykładowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach                                                                     

  Celem szkolenia jest przybliżenie problematyki prezentacji składników majątkowych stanowiących środki trwałe jako pozycji bilansowych i podatkowych.

  Szkolenie przeznaczone jest dla księgowych, jak również innych osób zajmujących się rozliczeniami podatkowymi w firmie.

  Prowadzący - Pan Marcin Górski - adwokat, doradca podatkowy, doświadczony wykładowca oraz autor publikacji z zakresu prawa podatkowego.

  Odpłatność: • 290 zł. - członkowie wspierający i jednostki budżetowe
                       • 320 zł. - pozostałe podmioty

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 30 listopada 2017r. oraz dokonanie wpłaty na nasze konto.

  Program szkolenia:

  1. Nowy zasady klasyfikacji środków trwałych - 1 stycznia 2018 r.
  2. Nowy jednorazowy odpis amortyzacyjny - 12 sierpnia 2017 r.
  • W przypadku, których środków trwałych można skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego ?
  • Limit dla wszystkich środków trwałych oraz limit dla poszczególnych środków trwałych.
  • Czy można skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w przypadku zaliczek na nabycie środków trwałych ?
  • Utrata prawa do ulgi.
  • Jak postępować w przypadku spółki osobowej ?
  • Nowy jednorazowy odpis amortyzacyjny a pozostałe ulgi w zakresie amortyzacji (stary jednorazowy odpis amortyzacyjny).
  • Przepisy przejściowe - od kiedy i na jakich zasadach obowiązują nowe regulacje ?
  3. Definicja środka trwałego.
  • Własność i współwłasność środka trwałego.
  • Co to jest kompletność środka trwałego?
  • Co to jest przydatność środka trwałego do umówionego użytku?
  • Budynek i budowla na cudzym gruncie.
  • Inwestycje w obcy środek trwały.
  4. Wartości niematerialne i prawne.
  • Wartość niematerialne i prawne - zasada ogólna.
  • Wartości niematerialne i prawne, które nie stanowią praw majątkowych.
  • Koszty prac rozwojowych.
  • Przedsiębiorstwo i zorganizowana część przedsiębiorstwa a dodatnia i ujemna wartość firmy.
  5. Środki trwałe a wartości niematerialne i prawne niskocenne.
  • Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne a nowy jednorazowy odpis amortyzacyjny.
  6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niepodlegające amortyzacji podatkowej.
  • Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Pozostałe przypadki.
  7. Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
  8. Zasady ustalania wartości początkowej.
  • Cena nabycia.
  • Koszt wytworzenia.
  • Środki trwałe wniesione aportem.
  • Środki trwałe nabyte nieodpłatnie.
  • Kiedy kontynuacja amortyzacji ?
  • Różnice kursowe oraz odsetki a zasady ustalania wartości początkowej.
  • Pozostałe przypadki.
  9. Modyfikacje wartości początkowej.
  • Ulepszenie środka trwałego.
  • Ulepszenie zamortyzowanego środka trwałego.
  • Ulepszenie a remont.
  • Wartości niematerialne i prawne nie podlegające ulepszeniu.
  • Odłączenie oraz przyłączenie części składowych oraz peryferyjnych.
  10. Odpisy amortyzacyjne.
  • Wysokość odpisów amortyzacyjnych.
  • Odpisy miesięczne.
  • Odpisy kwartalne.
  • Odpisy roczne.
  11. Metody amortyzacji.
  • Metoda liniowa.
  • Metoda degresywna.
  12. Stawki amortyzacji.
  • Stawki z wykazu stawek amortyzacji.
  • Stawki podwyższone.
  • Stawki ustalone indywidualnie.
  • Okresy amortyzacji.
  13. Odpisy amortyzacyjne jako koszt uzyskania przychodów.
  • Amortyzacja samochodu osobowego.
  • Środki trwałe sfinansowane z dotacji a odpisy amortyzacyjne.
  • Pozostałe przypadki - odpisy amortyzacyjne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów.
  14. Leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
  • Leasing operacyjny - warunki/skutki.
  • Leasing finansowy - warunki/skutki.
  • Zbycie oraz oddanie do odpłatnego korzystania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych używanych na podstawie umowy leasingu.
  • Leasing gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów.
  15. Ulga na działalność badawczo rozwojową a amortyzacja - 1 stycznia 2017 r.
  • Koszty kwalifikowane.
  • Ekspertyzy i opinie jako koszty kwalifikowane.
  • Odpisy amortyzacyjne jako koszty kwalifikowane.
  • Limit odliczeń.
  16. Pytania i odpowiedzi.     
                                                                                                                          

    na górę strony 

   JPK 2018 – WARSZTATY PRAKTYCZNE

  28 listopada 2017r. godz. 9:00, sala wykładowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach 

   Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie w formie warsztatów regulacji prawnej dotyczącej Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT), jaka od 1 stycznia 2018 r. będzie obowiązkowa dla mikroprzedsiębiorców. Dodatkowym atutem szkolenia będzie przedstawienie praktyki jaka została wypracowana w 2016 r. i 2017 r. w odniesieniu do plików JPK_VAT przesyłanych przez dużych, średnich oraz małych przedsiębiorców. Przebieg szkolenia zakłada, że poszczególne punkty programu omawiane będą równolegle z tworzonym na szkoleniu przykładowym plikiem JPK_VAT.

  Szkolenie skierowane jest do pracowników księgowości i podatków, samodzielnych księgowych, głównych księgowych, pracowników i właścicieli biur rachunkowych, doradców podatkowych oraz wszystkich osób zainteresowanych wdrożeniem JPK, w tym prowadzących samodzielną działalność gospodarczą.

  Prowadzący - Pan Marcin Górski - adwokat, doradca podatkowy, doświadczony wykładowca oraz autor publikacji z zakresu prawa podatkowego.

  Odpłatność: · 290 zł. - członkowie wspierający i jednostki budżetowe
                       · 320 zł. - pozostałe podmioty

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 21 listopada 2017r. oraz dokonanie wpłaty na nasze konto.

  Program szkolenia:

  I. Podstawa prawna jednolitego pliku kontrolnego (JPK_VAT).
  II. Istota jednolitego pliku kontrolnego (JPK_VAT).
  III. Zakres podmiotowy jednolitego pliku kontrolnego. Mikroprzedsiębiorcy jako ostatnia grupa podatników zobowiązana do przesyłania JPK_VAT.
  IV. Jednolity plik kontrolny na żądanie, a jednolity plik kontrolny bez wezwania.
  V. Jednolity plik kontrolny a czynności sprawdzające, kontrola krzyżowa, kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa oraz postępowanie podatkowe.
  VI. Jednolity plik kontrolny jako dowód w sprawie.
  VII. Jednolity plik kontrolny jako informacja podatkowa.
  VIII. Termin przekazywania JPK_VAT.
  IX. Podpisywanie JPK_VAT. Czy trzeba kupować kwalifikowany podpis elektroniczny?
  X. Dane obowiązkowe i dane fakultatywne w pliku JPK_VAT.
  XI. Ewidencja VAT jako źródło danych przekazywanych w JPK_VAT.
  1) Zasady prowadzenia rejestru VAT w 2018 r. Koniec z papierową ewidencją VAT.
  2) Kilka rejestrów VAT a JPK_VAT. Czy dopuszczalne dwa lub kilka plików JPK_VAT?
  3) Kiedy dopuszczalne zapisy zbiorcze?
  4) Sprzedaż na kasie fiskalnej a JPK_VAT? Co w przypadku wystawienia faktury do paragonu?
  5) Proporcja, preproporcja, VAT od samochodów - zasady prezentacji w JPK_VAT.
  6) Zakupy zwolnione z VAT, zakupy na 0 %, zakupy od nievatowców. Czy i jak prezentować?
  XII. JPK_VAT a deklaracja VAT i informacja podsumowująca.
  XIII. Korekta sprzedaży lub zakupów. Co z korektą pliku JPK_VAT?
  XIV. Wezwanie otrzymane z urzędu skarbowego odnośnie stwierdzonych nieprawidłowości w JPK_VAT. Jak zareagować?
  XV. JPK_VAT w wyjaśnieniach Ministra Finansów.
  XVI. Konsultacje podatkowe dotyczące nowej struktury JPK_VAT. Czy plik JPK zastąpi deklarację VAT?
  XVII. Sankcje za błędy w JPK_VAT.                

    na górę strony 

   KODEKS PRACY – AKTUALNOŚCI I TRUDNE TEMATY NA JESIEŃ 2017R.

  21 listopada 2017r. godz. 9:00, sala wykładowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach 

   Adresaci: osoby zajmujące się kadrami, biura rachunkowe, zarządzający.

  Celem szkolenia jest kompleksowe zapoznanie uczestników z najważniejszymi zmianami w przepisach prawa pracy.

  Prowadząca - Pani Maja Chodacka - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, specjalista z zakresu prawa pracy, ceniony wykładowca SKwP.

  Odpłatność: • 290 zł. - członkowie wspierający i jednostki budżetowe
                       • 320 zł. - pozostałe podmioty


  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 20 listopada 2017r. oraz dokonanie wpłaty na nasze konto.

  Program szkolenia:
  1. Wskazanie na najnowsze zmiany.
  2. Minimalne wynagrodzenie w 2018r., w tym obliczane w stawce godzinowej.
  3. Zmiany dotyczące zatrudniania pracowników tymczasowych.
  4. Zasady wypłaty odprawy emerytalno-rentowej w świetle orzecznictwa i przesunięcia wieku emerytalnego.
  5. Umowa o dzieło w świetle orzecznictwa SN i kontroli ZUS.
  6. Wnioski o urlop macierzyński i rodzicielski a wysokość zasiłku macierzyńskiego.
  7. Dokumenty niezbędne przy nawiązaniu stosunku pracy, ich właściwa treść i zasady  przechowania. Tu także informacja o warunkach zatrudnienia i wskazanie okresu  wypowiedzenia.
  8. Co dodatkowo wpisywać w regulaminie pracy, a czego unikać w zakresie czasu pracy, urlopów, usprawiedliwiania nieobecności w pracy, potwierdzania obecności w pracy.
  9. Jeszcze raz o zasadach sporządzania świadectwa pracy.
  10. Czas określony - 3/33.
  11. Omawianie problemów zgłaszanych przez uczestników.                                                                                                                 

    na górę strony 

   PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - z uwzględnieniem projektowanych zmian od 1 stycznia 2018 r

  21 listopada 2017r. godz. 10:15, sala wykładowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach 

   Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się rozliczeniami podatkowymi w firmie. Słuchaczami mogą być zarówno biegli rewidenci, jak również osoby, które zajmują stanowiska specjalistów podatkowych a także doradcy podatkowi, prawnicy, księgowi, dyrektorzy finansowi.

  Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z aktualnymi przepisami dotyczącymi podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych.

  Prowadzący - Pan Tomasz Wojewoda - doradca podatkowy, wykładowca oraz autor publikacji, wysokiej klasy ekspert z zakresu prawa podatkowego.


  Odpłatność: • 290 zł. - członkowie wspierający i jednostki budżetowe
                       • 320 zł. - pozostałe podmioty

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 20 listopada 2017r. oraz dokonanie wpłaty na nasze konto.

  Program szkolenia:
  I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH
  1. Projektowane zmiany od 1 stycznia 2018 r.:
  • Wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika.
  • Nowe przepisy ograniczające wysokość zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów odsetek np. od pożyczek, kredytów itp. (koszty finansowania dłużnego).
  • Wprowadzenie przepisów limitujących wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z umowami o usługi niematerialne (np. umowy licencyjne, usługi doradcze, zarządzania i kontroli), w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi.
  • Podwyższenie limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych składników majątku do kosztów uzyskania przychodów.
  • Nowe regulacje dotyczące wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kwot wypłacanych tytułem podziału (rozliczenia) wyniku finansowego jednostki (zysku netto).
  • Zmiany w zakresie ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia lub umorzenia wierzytelności.
  • Wprowadzenie, w podatku dochodowym od osób fizycznych, ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie.
  • Wprowadzenie szczególnej regulacji przeciwdziałającej schematom optymalizacyjnym wykorzystującym nieodpłatny transfer aktywów do podmiotów powiązanych.
  • Zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, gdy należna zaliczka nie przekroczy ustawowego limitu kwotowego.
  • Wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników, posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości.
  • Ograniczenie wysokości zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od niektórych wartości niematerialnych i prawnych, w przypadku gdy uprzednio te wartości niematerialne i prawne były własnością podatnika,
  a następnie zostały zbyte.
  • Podwyższenie wysokości niektórych zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych np. w przypadku: sprzedaży premiowej, świadczeń dla pracowników, emerytów, rencistów itp.
  • Zmiany w zakresie odliczania kwoty zmniejszającej podatek dochodowy od osób fizycznych.
  • Podwyższenie limitu kwotowego w przypadku stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców.
  • Wprowadzenie rocznego limitu kwotowego warunkującego możliwość stosowania ryczałtu od przychodów z najmu, do którego stosuje się stawkę ryczałtu 8,5% i wprowadzenie stawki ryczałtu 12,5% powyżej tej kwoty przychodu.
  • Wyłączenie ze źródła „kapitały pieniężne" przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskiwanych z realizacji pochodnych instrumentów finansowych lub praw wynikających z papierów wartościowych, nabytych jako nieodpłatne świadczenie lub świadczenie w naturze.
  • Modyfikacja przepisów dotyczących kontrolowanej spółki zagranicznej (CFC).
  • Pozostałe zmiany.
  2. Najważniejsze zmiany w 2017 r.:
  • Nowe regulacje, od 12 sierpnia 2017 r., w zakresie jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych.
  • Zmiany, od 12 sierpnia 2017 r., w zakresie poboru podatku u źródła w przypadku zakupu biletów lotniczych od zagranicznych przedsiębiorstw żeglugi powietrznej.
  • Rozszerzenie, od 1 stycznia 2017 r., w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wprowadzenie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych katalogu przypadków, w których dochód podatnika podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu uznaje się za uzyskany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - skutki w zakresie poboru podatku u źródła dla polskich płatników np. w przypadku zakupu usług: najmu, reklamy, marketingu, licencji, programów komputerowych itp. od podmiotów zagranicznych.
  • Nowe regulacje, od 1 stycznia 2017 r., w zakresie wyłączenia wydatków z kosztów uzyskania przychodów, w przypadku dokonywania płatności bez pośrednictwa rachunku płatniczego po przekroczeniu ustawowego limitu kwotowego.
  • Zmiany w zakresie odliczania od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych przez podatnika na działalność badawczo rozwojową.
  • Pozostałe zmiany.
  3. Bieżące problemy i zagadnienia np.:
  • Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację, reklamę, sponsoring, udział w targach i imprezach reklamowych, sprzedaż promocyjną, obowiązek składania PIT - 8C oraz przypadki, w których firmy nie
  muszą składać tych informacji itp.
  • Świadczenia na rzecz pracowników, menedżerów, zleceniobiorców, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych itp., spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia pracowników - warunki zaliczania
  wydatków do kosztów uzyskania przychodów, wydatki nie stanowiące kosztów podatkowych, zasady opodatkowania przychodów u pracowników, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych
  i zdrowotnych.
  • Odpowiedzi na pytania uczestników.
  II. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG
  1. Projektowane zmiany od 2018 r. w zakresie wprowadzenia tzw. podzielonej płatności (split payment) tj. dokonywania przez nabywcę zapłaty kwoty podatku od towarów i usług na wydzielony rachunek VAT sprzedawcy.
  2. Objęcie mikroprzedsiębiorców, od 1 stycznia 2018 r., obowiązkiem przekazywania informacji o ewidencji VAT w systemie Jednolitego Pliku Kontrolnego (bez wezwania organu podatkowego) - JPK-VAT.
  3. Najważniejsze zmiany od 1 stycznia 2017 r.:
  - rozszerzenie katalogu towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem, wprowadzenie odwrotnego obciążenia w przypadku usług budowlanych i budowlano montażowych, definicja podwykonawcy, dostawa towarów w ramach usług budowlanych, zasady rozliczeń itp.,
  - zmiany w zakresie potrącania VAT - u naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług oraz nabycia towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem,
  - wprowadzenie tzw. „sankcji VAT-owskiej" - dodatkowego zobowiązania podatkowego w przypadku naruszenia przepisów ustawy,
  - zmiany w zakresie „zwrotu bezpośredniego" nadwyżki podatku naliczonego nad należnym,
  - zmiany w zakresie rejestracji podatników, rozszerzenie katalogu przypadków, w których organ podatkowy z urzędu wykreśla podatnika z rejestru,
  - pozostałe zmiany.
  4. Obowiązki podatników związane z JPK.
  5. Bieżące problemy i zagadnienia np.:
  • Refakturowanie usług - zasady rozliczeń, moment powstania obowiązku podatkowego, refakturowanie mediów przy najmie lokali użytkowych i mieszkalnych, orzecznictwo TSUE.
  • Międzynarodowe transakcje łańcuchowe, Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne - zasady opodatkowania VAT, określenie miejsca dostawy itp. (praktyka i orzecznictwo TSUE).
  • Przekazanie i zużycie towarów oraz świadczenie usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, prezenty o małej wartości, drukowane materiały reklamowe bądź informacyjne, próbki, świadczenia na rzecz pracowników - zasady rozliczania na gruncie VAT, przypadki, gdy świadczenia na cel reprezentacji i reklamy oraz na potrzeby osobiste pracowników nie podlegają opodatkowaniu VAT - em.                              

   

    na górę strony 

   ŚRODKI TRWAŁE I NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM

  26 października 2017r. godz. 9:00, sala wykładowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach                     

  Celem szkolenia jest przybliżenie problematyki prezentacji składników majątkowych stanowiących środki trwałe jako pozycji bilansowych i podatkowych.

  Szkolenie przeznaczone jest dla księgowych, jak również innych osób zajmujących się rozliczeniami podatkowymi w firmie.
  Prowadzący - Prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda z Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doświadczony i długoletni wykładowca SKwP.

  Odpłatność: • 290 zł. - członkowie wspierający i jednostki budżetowe
                       • 320 zł. - pozostałe podmioty

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 25  października 2017r. oraz dokonanie wpłaty na nasze konto.

  Program szkolenia:
  1. Istota pojęcia środki trwałe i inwestycje
  1.1. „Podatkowe" i „bilansowe" rozróżnienie środków trwałych i inwestycji niefinansowych
  1.2. Pojęcie inwestycji w kontekście środków trwałych - prawo bilansowe
  1.3. Kryteria rozróżnienie nieruchomości (środek trwały czy nieruchomość inwestycyjna)
  1.4. Niskocenne składniki środków trwałych
  1.5. Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) w polskich realiach
  1.6. Środki trwałe w budowie a pojęcie inwestycji
  1.7. Pojęcie środków trwałych wg MSR (MSR 16) - analiza porównawcza dla polskich warunków
  1.8. Możliwość reklasyfikacji środka trwałego i nieruchomości inwestycyjnych
  2. Podatkowa i bilansowa wycena wartości początkowej środków trwałych  i nieruchomości inwestycyjnych
  2.1. Cena nabycia a cena zakupu - niezbędność kosztów zakupu
  2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnej w tym koszty finansowania
  2.3. Znaczenie podatków pośrednie i bezpośrednie w wycenie
  2.4. Prawa majątkowe a wycena środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnych
  2.5. Wycena zasobów otrzymanych niepieniężnie
  3. Procedura obrachunkowa środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnych
  3.1. Metody naliczania i ustalania amortyzacji
  3.1.1. Metoda liniowa
  3.1.2. Metoda degresywno-liniowa (podatkowa)
  3.1.3. Metoda progresywna oraz degresywna
  3.1.4. Metoda proporcjonalna („naturalna")
  3.2. Możliwość korekty metod i stawek amortyzacyjnych wg ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych
  4. Aktualizacja wyceny środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnej oraz test na utratę wartości
  4.1. Modernizacja i remont - analiza porównawcza
  4.2. Likwidacja środków trwałych (w tym analiza możliwości częściowych likwidacji środka trwałego)
  4.3. Środki trwałe przeznaczone do sprzedaży wg ustawy o rachunkowości i MSR
  4.4. Test na utratę wartości
  4.5. Wycena nieruchomości inwestycyjnej według kosztu historycznego i w wartości godziwej i jej skutki
  5. Środki trwałe a problematyka leasingu
  5.1. Leasing operacyjny a leasing finansowy w prawie podatkowym
  5.2. Leasing w ujęciu ustawy o rachunkowości

   

    na górę strony 

   

  Polecamy

   • Kaledarium
  • Polecamy!