Krótkie kursy

 

 • karta zgłoszenia na szkolenie (format Word , PDF , ONLINE )
 •  

   

   

   na górę strony 

   

   BILANS 2017 - Bukowina Tatrzańska

  Termin szkolenia: 11-14 października 2017r. 

  Miejsce szkolenia i zakwaterowanie:
  Centrum Rekreacji I Biznesu GRAND Stasinda ul. Karpęciny 5a, 34-530 Bukowina Tatrzańska

  Uwaga! Zakwaterowanie w pokojach 2- osobowych.
  Przy rezerwacji pokoju 1-osobowego - dopłata wynosi 150 zł. (ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń)

  Zakres tematyczny szkolenia obejmuje zagadnienia związane z zamknięciem roku obrotowego w szczególności dotyczące prawidłowego ustalania wyniku finansowego, procedur i zasad sporządzania sprawozdania finansowego, zasad wyceny aktywów i pasywów oraz kwestie podatkowe.

  Szkolenie poprowadzą:
  Rachunkowość w 2017 roku - specjalista z zakresu rachunkowości finansowej
  Podatki:
  Podatek od towarów i usług w 2017r. - specjalista z zakresu podatku VAT
  Podatek dochodowy od osób prawnych w 2017r. - specjalista z zakresu PDOP
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2017r. - specjalista z zakresu PDOF

  Dla potrzeb uczestników akcji edukacyjnej „Bilans 2017" przewidziano z/s miesięcznika „Rachunkowość"- Zamknięcie roku 2017

  Odpłatność: (obsługa dydaktyczna, zakwaterowanie, wyżywienie, rekreacja, autokar)

  · 2.050 zł. - od jednej osoby 
  · 1.950 zł. - członkowie wspierający 
  + 150 zł. (dopłata za pokój 1 osobowy)
  + wartość zamówionej publikacji (Zamknięcie roku 2017)

  Uwaga! - przy zgłoszeniu więcej niż 2 uczestników z jednej firmy, za  3-cią i kolejną osobę - odpłatność wynosi 1.850 zł/os. 

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia (faksem, listownie lub e-mail) do dnia 30 września 2017r. 

  Szczegółowy harmonogram szkolenia i pobytu w Centrum Rekreacji I Biznesu GRAND Stasinda prześlemy zainteresowanym e-mailem w terminie późniejszym.

   na górę strony 

   

   PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH W 2017R. ORAZ PROJEKTOWANE KIERUNKI ZMIAN NA 2018R

  10 października 2017r. godz. 9:00, sala wykładowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach 

  Szkolenie skierowane jest do księgowych, przedsiębiorców, pracowników biur  rachunkowych oraz osób odpowiedzialnych w firmach za rozliczanie zobowiązań podatkowych.

  Celem kursu jest zapoznanie się z najnowszymi zmianami w 2017 r. oraz omówienie aktualnych problemów podatkowych, w tym prezentacja różnic między podatkową a bilansową alokacją przychodów i kosztów na praktycznych przykładach.

  Prowadzący - Pan Zbigniew Radek - biegły rewident, doradca podatkowy, specjalista  z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, wieloletni wykładowca SKwP.


  Odpłatność: • 280 zł. - członkowie wspierający i jednostki budżetowe
                       • 300 zł. - pozostałe podmioty


  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 03 października 2017r. oraz dokonanie wpłaty na nasze konto.

  Program szkolenia:

  1) 15% stawka podatkowa w podatku dochodowym od osób prawnych
  2) Płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy - ograniczenia w kosztach uzyskania przychodów
  3) Nowe prawo do jednorazowego odpisu amortyzacyjnego
  4) Przychody i koszty w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego
  5) Dokumentacja cen transferowych - zmiany dotyczące obowiązku sporządzania
  a) Podatnicy obowiązani do sporządzania dokumentacji- kryteria
  b) Transakcje objęte obowiązkiem objęcia dokumentacją
  c) Rodzaje powiązań pomiędzy podatnikami
  d) Uzależnienie obowiązków od wielkości podatników
  e) Obowiązki formalne
  6) Projektowane kierunki zmian w CIT na 2018 r.
  7) Inne zagadnienia
  a) Należności nieściągalne oraz umorzenie należności - koszty i przychody podatkowe
  b) Podatek u źródła od biletów lotniczych oraz podatek u źródła zapłacony za kontrahenta zagranicznego
  c) Podatkowe rozliczenie otrzymanego rabatu pośredniego
  d) Poczęstunek na naradach pracowniczych
  e) korekty amortyzacji w związku z otrzymaniem dotacji
  8) Koszty ponoszone na działalność badawczo - rozwojową - nowe zasady odliczenia                                                      

    na górę strony 

   USŁUGI BUDOWLANE ORAZ BUDOWLANO MONTAŻOWE, W TYM WYKONYWANE NA WARUNKACH FIDIC – OPODATKOWANIE VAT, CIT, PIT – NAJNOWSZE ZMIANY

  11 października 2017r. godz. 9:00, sala wykładowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach 

  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami rozliczenia kontraktów budowlanych w VAT i CIT. Idzie w szczególności o kontrakty budowlane realizowane w procedurze FIDIC. Punkt ciężkości będzie położony na zmiany w VAT 1.01.2017 r. oraz wyjaśnienia Ministra Finansów i praktykę organów podatkowych.

  Szkolenie skierowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych, komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, jak i pozostałej kadry menedżerskiej reprezentującej branżę budowlaną i deweloperską.

  Prowadzący - Pan Hubert Grzyb - doradca podatkowy, praktyk omawianych zagadnień. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe z zakresu prawa podatkowego.


  Odpłatność: · 290 zł. - członkowie wspierający i jednostki budżetowe 
                       · 320 zł. - pozostałe podmioty

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 04 października 2017r. oraz dokonanie wpłaty na nasze konto.


  Program szkolenia:

  1. Umowa o roboty budowlane na gruncie Kodeksu cywilnego.
  2. Umowa o roboty budowlane a zamówienia publiczne.
  3. Umowa o roboty budowlane na gruncie FIDIC.
  4. Umowa o roboty budowlane a umowa konsorcjum.
  5. Generalne wykonawstwo a podwykonawstwo.
  6. Pozycja prawna Inżyniera w kontrakcie.
  7. Prawa i obowiązki inwestora.
  8. Prawa i obowiązki Generalnego Wykonawcy.
  9. Prawa i obowiązki Podwykonawcy.
  10. Lider oraz Partner w umowie konsorcjum.
  11. Rozpoczęcie oraz zakończenie robót.
  12. Usługi budowlane, bądź budowlano montażowe wykonywane w całości.
  13. Usługi budowlane, bądź budowlano montażowe wykonywane w części.
  14. Usługi budowlane, bądź budowlano montażowe wykonywane w odcinkach.
  15. Usługi budowlane, bądź budowlano montażowe jako usługi ciągłe.
  16. Zaliczka w przypadku usług budowlanych, bądź budowlano montażowych.
  17. Znaczenie prawne świadectwa przejęcia oraz świadectwa wykonania.
  18. Znaczenie prawne przejściowego oraz końcowego świadectwa płatności.
  19. Znaczenie prawne protokołu odbioru robót.
  20. Znaczenie prawne wpisów w dzienniku budowy.
  21. Omówienie typowych kar umownych oraz odszkodowań.
  22. Roszczenie o roboty dodatkowe.
  23. Znaczenie rozliczenia poprzez potrącenie oraz poprzez kompensatę.
  24. Ogólne zasady dotyczące rozpoznania obowiązku podatkowego VAT.
  25. Znaczenie daty wykonania usługi.
  26. Znaczenie daty wystawienia faktury.
  27. Co wynika z ogólnej interpretacji Ministra Finansów?
  28. Usługi budowlane oraz usługi budowlano montażowe objęte odwrotnym obciążeniem.
  29. Znaczenie załącznika nr 14 do ustawy o VAT.
  30. Co wynika z broszury informacyjnej Ministra Finansów ?
  31. Przegląd orzecznictwa sądowego, interpretacji organów podatkowych oraz opinii GUS.
  32. Studium konkretnych przypadków.
  33. Ogólne zasady dotyczące rozpoznania obowiązku podatkowego w CIT i PIT.
  34. Znaczenie protokołu zdawczo - odbiorczego.
  35. Odszkodowania i kary umowne a przychód na zasadzie kasowej.
  36. Kontrakty długoterminowe - a zasady rozpoznania kosztów uzyskania przychodów.
  37. Wynajem sprzętu budowlanego a podatek u źródła.
  38. Budowa lub plac budowy jako zakład w rozumieniu konwencji modelowej OECD oraz poszczególnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
  39. Pytania i odpowiedzi.                                                                     

    na górę strony 

   ZASIŁKI Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - AKTUALNE INTERPRETACJE

  22 września 2017r. godz. 9:00, sala wykładowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach 

  Adresaci - pracownicy działów kadr i płac oraz osoby zainteresowane tematyką zasiłków. 

  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami i zasadami dotyczącymi zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych. Udział w szkoleniu umożliwi ugruntowanie oraz poznanie nowych zasad ustalania uprawnień, naliczania podstaw zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych oraz dokumentowania prawa do tych świadczeń. Omówione zostaną również świadczenia rehabilitacyjne.


  Prowadząca - Pani Anna Grzegolec - specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych, wieloletni wykładowca SKwP.

  Odpłatność: · 280 zł. - członkowie wspierający i jednostki budżetowe
                       · 300 zł. - pozostałe podmioty

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 21 września 2017r. oraz dokonanie wpłaty na nasze konto.

  Program szkolenia:

  ZMIANY W ZASIŁKACH OBOWIĄZUJĄCE OD 01.01.2017r.
  1. Minimalna podstawa wymiaru zasiłków.
  2. Minimalna podstawa wymiaru zasiłków bez względu na okres ubezpieczenia rentowego.
  3. Minimalna podstawa wymiaru a składniki przysługujące za czas usprawiedliwionej  nieobecności w pracy.
  I. ZASIŁEK CHOROBOWY;
  1. WYNAGRODZENIE CHOROBOWE
  - wynagrodzenie za czas choroby Art. 92 KP,
  - wynagrodzenie za czas choroby dla osób powyżej 50 - tego roku życia,
  2. ZLA / e -ZLA;
  - zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich- druków ZLA / e -ZLA,
  - obniżenie wysokości zasiłku z powodu nieterminowego dostarczenia zwolnienia lekarskiego,
  3. ZASIŁEK CHOROBOWY;
  - okres wyczekiwania,
  - zasady nabywania prawa do wypłaty,
  - okres zasiłkowy,
  - ustalanie nowego okresu zasiłkowego,
  - wysokość zasiłku,
  4. PODSTAWA WYMIARU ZASIŁKÓW - ĆWICZENIA;
  - zasady ustalenia podstawy wymiaru oraz sposób wliczania do podstawy wymiaru składników wynagrodzenia:
  a) miesięcznych,
  b) kwartalnych,
  c) rocznych,
  d) za inne okresy np. półroczne,
  - zmiana wymiaru czasu pracy a podstawa zasiłków,
  - składniki nie uwzględniane w postawie wymiaru,
  - przypadki w których przeliczana jest podstawa wymiaru w czasie niezdolności do pracy,
  e) urlop bezpłatny i wychowawczy a prawo do zasiłku chorobowego,
  f) uzupełniane składniki wynagrodzenie/ przyjmowanie składników w kwocie faktycznej,
  5. ZASADY USTALANIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO;
  - wypadek przy pracy,
  - choroba zawodowa,
  6. ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZA OKRES URLOPU MACIERZYŃSKIEGO,
  RODZICIELSKIEGO I OJCOWSKIEGO;
  - prawo do zasiłku,
  - wysokość zasiłku,
  - podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do wysokości 1000zł.,
  - wydłużenie urlopu rodzicielskiego,
  7. ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE;
  - zasady przyznawania,
  - niezbędna dokumentacji,
  - waloryzacja podstawy wymiaru,
  8. ZASIŁEK OPIEKUŃCZY;
  - dokumentowanie prawa i zasady wypłaty,
  - członkowie rodziny uprawnieni do w/w zasiłku - zmiany,
  9. WYPEŁNIANIE DRUKÓW;
  - Z-3 , Z-3a,
  10. KONSULTACJE - PYTANIA I ODPOWIEDZI.

    na górę strony 

   CENY TRANSFEROWE ORAZ MIĘDZYNARODOWA WYMIANA INFORMACJI PODATKOWYCH – NOWA REGULACJA PRAWNA – UJĘCIE PRAKTYCZNE

  19 października 2017r. godz. 9:00, sala wykładowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach                    

  Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy w zakresie wymogów oraz możliwości samodzielnego sporządzenia dokumentacji dotyczącej cen transferowych. Zostaną szczegółowo omówione zasady ustalania i stosowania cen transferowych.
  Adresaci szkolenia: pracownicy działów finansowych oraz księgowych, kontrolerzy finansowi, doradcy podatkowi, dyrektorzy finansowi.

  Prowadzący -
  Pan Marcin Górski - adwokat, doradca podatkowy, doświadczony wykładowca oraz autor publikacji z zakresu prawa podatkowego.

  Odpłatność: • 290 zł. - członkowie wspierający i jednostki budżetowe 
                      • 320 zł. - pozostałe podmioty

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 12 października 2017r. oraz dokonanie wpłaty na nasze konto.

  Program szkolenia:

  1. Identyfikacja podmiotów powiązanych.
  • Podmioty powiązane w transakcjach międzynarodowych,
  • Podmioty powiązane z transakcjach krajowych,
  • Podmiot zagraniczny a podmiot krajowy,
  • Powiązania kapitałowe a powiązania osobowe,
  • Powiązania przez zarząd oraz radę nadzorczą,
  • Prokurent jako podmiot generujący powiązania,
  • Powiązania rodzinne jako powiązania osobowe,
  • Transakcje z udziałem spółek osobowych,
  • Transakcje z podmiotami mającymi siedzibę albo miejsce zamieszkania w rajach    podatkowych,
  • Transakcje między centralą oraz zakładem.
  2. Metody ustalania cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi.
  • Kroki wstępne przed doborem metody do transakcji,
  • Analiza danych porównawczych - analiza porównywalności podmiotu - analiza porównywalności przedmiotu,
  • Uwzględnienie istniejących różnic - analiza funkcjonalna - przyjęta strategia gospodarcza - mechanizm kompensaty umyślnej - inne,
  • Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej - porównanie wewnętrzne -  porównanie zewnętrzne,
  • Metoda ceny odprzedaży - porównanie wewnętrzne - porównanie zewnętrzne,
  • Metoda rozsądnej marży koszt plus - porównanie wewnętrzne - porównanie  zewnętrzne,
  • Metoda marży transakcyjnej netto - porównanie wewnętrzne - porównanie  zewnętrzne,
  • Metoda podziału zysków,
  • Usługi o niskiej wartości dodanej - sposób ustalania klucza podziału kosztów -  wydatki akcjonariusza - opis usług o niskiej wartości dodanej.
  • Dobór metody do transakcji (produkcja, handel, świadczenie usług, w tym usług  finansowych).
  3. Dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.
  • Transakcja a inne zdarzenia - nowe orzecznictwo,
  • Nowe oraz stare limity dokumentacyjne - porównanie,
  • Dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (local file) oraz   informacja o grupie podmiotów powiązanych (master file) - podobieństwa i różnice,
  • Elementy dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - nowa   oraz stara regulacja - porównanie,
  • Elementy informacji o grupie podmiotów powiązanych,
  • Termin sporządzenia master file oraz local file.
  4. Obowiązki informacyjne.
  • Prezentacja na poziomie zeznania podatkowego - oświadczenie w przedmiocie  posiadania dokumentacji - możliwe sankcje za nieprawdziwe oświadczenie - załącznik do zeznania CIT TP.
  • Międzynarodowa wymiana informacji podatkowej - nowa regulacja - obowiązki informacyjne na poziomie grupy kapitałowej - obowiązki informacyjne napoziomie centrali w przypadku prowadzenia działalności przez zakład -  dokument Country by Country.
  5. Ograniczenie ryzyka w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi.
  • Zakres i znaczenie zastosowania ogólnych oraz indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego.
  • Przegląd najważniejszych interpretacji w sprawach cen transferowych.
  • Zakres i znaczenie zastosowania orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach podatkowych.
  • Przegląd najważniejszych orzeczeń w sprawach cen transferowych,
  • Duży GAAR oraz małe GAAR a ceny transferowe - zakres i znaczenie zastosowania opinii zabezpieczających w sprawach cen transferowych.
  • Ostrzeżenia przed optymalizacją podatkową a ceny transferowe - przegląd ostrzeżeń wydanych przez MF.
  • Porozumienia w sprawach cen transakcyjnych - porozumienia jednostronne - porozumienia dwustronne ora porozumienia wielostronne.
  • Podatkowa grupa kapitałowa - w jakim zakresie nie stosuje się przepisów o cenach transferowych.
  6. Pytania i odpowiedzi.

   

    na górę strony 

   FAKTURY, E-FAKTURY, DOKUMENTOWANIE TRANSAKCJI DLA POTRZEB PODATKU VAT

  26 września 2017r. godz. 9:00, sala wykładowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach 

  Szkolenie skierowane jest do pracowników działów handlowych zajmujących się wystawaniem faktur VAT, pracowników działów zakupów przyjmujących faktury, pracowników działów księgowości oraz działów finansowych, biur księgowych chcących uzupełnić i uporządkować wiedzę w zakresie faktur VAT.

  Cel szkolenia: przedstawienie zasad wystawiania i rozliczania faktur w zakresie podatku VAT.

  Prowadząca - specjalista z zakresu podatku VAT, praktyk omawianych zagadnień, wieloletni wykładowca SKwP.

  Odpłatność: • 280 zł. - członkowie wspierający i jednostki budżetowe 
                       • 300 zł. - pozostałe podmioty

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do 25 września 2017r. oraz dokonanie wpłaty na nasze konto.

  Program szkolenia:


  1. Elementy obowiązkowe faktury VAT.
  2. Faktury sprzedaży a kwestie podatkowe.
  3. KIEDY MOŻEMY WYSTAWIĆ KOREKTĘ, PRZYCZYNY KOREKTY.
  4. Elementy faktury zbiorczej za rabat oraz obowiązującymi załącznikami.
  5. Jak korygować termin płatności.
  6. Jak dokumentować dostawy towarów ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży ze składu fabrycznego.
  7. Faktura wystawiona na odbiorcę z UE, transport na jego koszt, towar jedzie poza granice UE. Czy jest to wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów? Jakie dokumenty są potrzebne do zastosowania stawki 0%?
  8. Faktura WDT, towar dostarczony do klienta w Rumunii. Klient rezygnuje z zakupu, przewozimy towar na nasz koszt do innego klienta w Rumunii. Jak to udokumentować?
  9. Eksport co jest faktycznym potwierdzeniem dostarczenia towaru.
  10. Eksport potwierdzenie dostawy dla kontenera.
  11. Korekta do korekty czy faktury pierwotnej?
  12. Zmiana danych kontrahenta ( dokumenty dostarczone z opóźnieniem) jak postępować w takim przypadku.
  13. Zmiana danych spółki, likwidacja spółki głównej - jak zrobić korektę dla nieistniejącego kontrahenta.
  14. Jednolity plik kontrolny - na co uważać.
  15. Ile lat wstecz można wystawić korektę.
  16. System zaciąga niepoprawne ilość linii z wz na fakturę (co w takim przypadku).
  17. Korekty: na plus na minus co najpierw czy razem.
  18. Towar pojechał do błędnego odbiorcy wz błędnie potwierdzony co w takim przypadku.

                              

    na górę strony 

   INWENTARYZACJA – ZASADY, SPOSÓB PRZEPROWADZANIA I DOKUMENTOWANIA

  29 września 2017r. godz. 9:00, sala wykładowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach 

  Adresaci szkolenia: pracownicy odpowiedzialni za koordynację i prowadzenie prac inwentaryzacyjnych; za gospodarkę magazynową; za gospodarowanie środkami trwałym i wyposażeniem; pracownicy służb finansowo-księgowych i inne osoby zainteresowane tematyką inwentaryzacji.

  Celem szkolenia jest zapoznanie z zasadami prawidłowego przeprowadzenia procesu inwentaryzacji w firmie, szczególnie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych. Aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu przykładowych zadań z zakresu inwentaryzacji.

  Prowadząca - Pani Ewa Stopczyńska - biegły rewident, praktyk omawianych zagadnień, wieloletni wykładowca SKwP z zakresu rachunkowości.
  Odpłatność: · 290 zł. - członkowie wspierający i jednostki budżetowe
                       · 320 zł. - pozostałe podmioty

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 28 września 2017r. oraz dokonanie wpłaty na nasze konto.


  Program szkolenia:
  1. Funkcje i cele inwentaryzacji.
  2. Etapy, harmonogram i odpowiedzialność w procesie inwentaryzacji.
  3. Podstawowe zasady inwentaryzacyjne:
  3.1. Zasada podwójnej kontroli i "zamkniętych drzwi";
  3.2. Zasada kompletności i kompleksowości oraz "zaskoczenia";
  3.3. Zasada uczestnictwa osoby odpowiedzialnej za składniki majątku;
  3.4. Zasada komisyjności i fachowości komisji spisowej.
  4. Metody i techniki przeprowadzania inwentaryzacji:
  4.1. Metoda pełnej inwentaryzacji okresowej;
  4.2. Metoda pełnej inwentaryzacji ciągłej;
  4.3. Metoda wyrywkowa inwentaryzacji ciągłej lub okresowej.
  5. Spis z natury jako podstawowa technika inwentaryzacyjna:
  5.1. Czynności poprzedzające przeprowadzenie spisu z natury;
  5.2. Przebieg i dokumentacja spisu z natury:
  5.2.1. Arkusze spisowe,
  5.2.2. Spis składników trudnych do pomiaru,
  5.2.3. Spis z natury wybranych składników majątkowych,
  5.2.4. Dokumentacja spisu z natury,
  5.2.5. Czynności po zakończeniu spisu z natury.
  5.3. Inwentaryzacja obcych składników majątkowych.
  6. Pozostałe techniki inwentaryzacyjne:
  6.1. Metoda pisemnego potwierdzania stanów (zakres stosowania po 2002 roku);
  6.2. Metoda weryfikacji tj. porównania stanów wynikających z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami.
  7. Warunki i sposób kompensowania niedoborów i nadwyżek.
  8. Odpowiedzialność materialna pracowników i sposób ich rozliczania (w tym występowanie na drogę sądową).
  9. Księgowe ujęcie różnic inwentaryzacyjnych:
  9.1. Odchylenie w granicy norm;
  9.2. Odchylenie poza granicami norm;
  9.3. Skutki zdarzeń nadzwyczajnych.
  10. Dokumentacja przeprowadzania inwentaryzacji:
  10.1. Instrukcja inwentaryzacyjna;
  10.2. Czynności poprzedzające inwentaryzacje;
  10.3. Harmonogram czynności inwentaryzacyjnych;
  10.4. Plan i program inwentaryzacji;
  10.5. Dokumentacja z badania;
  10.6. Zakończenie inwentaryzacji i zalecenia pokontrolne.

    na górę strony 

   PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

  17 października 2017r. godz. 10:15, sala wykładowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach 

  Adresaci: osoby pracujące w działach finansowych i księgowych, właściciele i pracownicy biur rachunkowych, osoby zainteresowane problematyką zmian w podatkach.

  Celem szkolenia jest przedstawienie i praktyczne omówienie zmian w podatku VAT 2017r. Podczas szkolenia zostaną przedstawione praktyczne przykłady dotyczące omawianej tematyki.

  Prowadzący - Pan Tomasz Wojewoda - doradca podatkowy, wykładowca oraz autor  publikacji, wysokiej klasy ekspert z zakresu prawa podatkowego.


  Odpłatność: • 290 zł. - członkowie wspierający i jednostki budżetowe 
                       • 320 zł. - pozostałe podmioty

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 11 października 2017r. oraz dokonanie wpłaty na nasze konto.

  Program szkolenia:

  • Objęcie mikroprzedsiębiorców, od 1 stycznia 2018 r., obowiązkiem przekazywania informacji o ewidencji VAT w systemie Jednolitego Pliku Kontrolnego (bez wezwania organu podatkowego) - JPK-VAT.
  • Najważniejsze zmiany od 1 stycznia 2017 r.:
  - rozszerzenie katalogu towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem, wprowadzenie odwrotnego obciążenia w przypadku usług budowlanych i budowlano montażowych, definicja podwykonawcy, dostawa towarów w ramach usług budowlanych, zasady rozliczeń itp.,
  - zmiany w zakresie potrącania VAT - u naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego
  nabycia towarów, importu usług oraz nabycia towarów i usług objętych odwrotnym
  obciążeniem,
  - wprowadzenie tzw. „sankcji VAT-owskiej" - dodatkowego zobowiązania podatkowego
  w przypadku naruszenia przepisów ustawy,
  - zmiany w zakresie „zwrotu bezpośredniego" nadwyżki podatku naliczonego nad
  należnym,
  - zmiany w zakresie rejestracji podatników, rozszerzenie katalogu przypadków, w których
  organ podatkowy z urzędu wykreśla podatnika z rejestru,
  - pozostałe zmiany.
  • Obowiązki podatników związane z JPK.
  • Zmiany, od 1 stycznia 2017 r., w zakresie prowadzenia ewidencji VAT.
  • Wprowadzenie klauzuli nadużycia prawa w ustawie o VAT i jej znaczenie
  dla podatników.
  • Refakturowanie usług - zasady rozliczeń, moment powstania obowiązku podatkowego, refakturowanie mediów przy najmie lokali użytkowych
  i mieszkalnych, orzecznictwo TSUE.
  • Międzynarodowe transakcje łańcuchowe, Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne - zasady opodatkowania VAT, określenie miejsca dostawy itp. (praktyka i orzecznictwo TSUE).
  • Zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT - em np.:
  - zasady rozliczania skont,
  - konieczność wliczania, w niektórych przypadkach, kosztów dodatkowych transakcji,
  takich jak koszty transportu czy ubezpieczenia, do podstawy opodatkowania
  świadczenia głównego,
  - kwoty wyłączone z podstawy opodatkowania,
  - zwrot wydatków od kontrahenta bez VAT i bez faktury,
  - zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT - em przy nieodpłatnym przekazaniu
  lub zużyciu towarów oraz przy nieodpłatnym świadczeniu usług,
  - podstawa opodatkowania w przypadku wymiany barterowej,
  - podstawa opodatkowania w transakcjach zagranicznych,
  - opakowania zwrotne (przypadki, gdy zwiększają podstawę opodatkowania).
  • Faktury korygujące i noty korygujące - zasady rozliczeń podatkowych, rabaty, reklamacje, niedobory, zwroty towarów, błędy w fakturach, obligatoryjne elementy faktury korygującej i noty korygującej, forma potwierdzenia odbioru faktury korygującej, korekta wielu faktur dla jednego odbiorcy, terminy rozliczeń.
  • Anulowanie faktur.
  • Terminy i zasady rozliczania podatku VAT należnego np.:
  - zasady powstawania obowiązku podatkowego,
  - usługi i dostawy wykonywane częściowo,
  - obowiązek podatkowy przy usługach i dostawach towarów o charakterze ciągłym
  lub okresowym,
  - zasady określania momentu dokonania dostawy towaru oraz momentu wykonania
  usługi i ich znaczenie dla momentu powstania obowiązku podatkowego,
  - szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego np.: dostawa „mediów" (dostarczania wody ciepła, odprowadzania ścieków itp.) i usług komunalnych, usługi budowlane, usługi najmu, dzierżawy, leasingu, usługi stałej obsługi prawnej i biurowej, usługi ochrony i dozoru mienia itp.,
  - obowiązek podatkowy w przypadku dostaw gruntów, budynków, budowli i lokali,
  świadczenia usług transportowych, licencji, praw autorskich, itp.
  • Zasady rozliczania zaliczek w obrocie krajowym, moment powstania obowiązku podatkowego, zaliczki przy dostawie nieruchomości, zasady wystawiania faktur zaliczkowych, nadpłaty, zasady potrącania VAT - u naliczonego przez nabywcę.
  • Opodatkowanie zaliczek przy WDT, WNT, eksporcie towarów oraz imporcie i eksporcie
  usług.
  • Kursy walut stosowane na gruncie VAT.
  • Czynności nieodpłatne: użyczenia, prezenty, nagrody, przekazanie i zużycie towarów oraz świadczenie usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, prezenty o małej wartości, drukowane materiały reklamowe bądź informacyjne, próbki, świadczenia na rzecz pracowników, świadczenia finansowane z ZFŚS, świadczenia wynikające z przepisów BHP (środki higieny osobistej, odzież robocza i ochronna, napoje: kawa, herbata, soki itp.), darowizny, świadczenie usług bez pobrania należności - zasady rozliczania na gruncie VAT.
  • Zasady dokumentowania świadczeń nieodpłatnych i moment powstania obowiązku
  podatkowego.
  • Przypadki, gdy świadczenia na cel reprezentacji i reklamy oraz na potrzeby osobiste
  pracowników nie podlegają opodatkowaniu VAT - em.
  • Spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia pracowników - zasady rozliczania
  na gruncie VAT.
  • Zasady ewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej, czynności zwolnione
  z obowiązku ewidencjonowania w kasie, terminy do założenia kas rejestrujących,
  zaliczki, zwroty towarów, rabaty, pomyłki, czynności nieodpłatne, paragony fiskalne itp.
  • Katalog towarów i usług podlegających bezwzględnemu obowiązkowi rejestracji
  w kasie w przypadku dostaw dla osób fizycznych nie prowadzących działalności
  gospodarczej.
  • Zasady potrącania podatku VAT naliczonego np.:
  - terminy i warunki do odliczania podatku naliczonego w transakcjach krajowych
  i międzynarodowych,
  - zasady potrącania podatku naliczonego w przypadku wewnątrzwspólnotowych nabyć
  towarów,
  - potrącanie VAT -u naliczonego z faktur za „media",
  - potrącanie VAT -u naliczonego w przypadku zakupu usług budowlanych,
  transportowych, najmu, leasingu, licencji itp.
  - zasady potrącania podatku naliczonego w przypadku wpłaty zaliczek,
  - terminy do zmniejszania podatku naliczonego w związku z korektą transakcji,
  - potrącanie VAT - u naliczonego przy nabyciu i wytworzeniu prezentów o małej wartości
  oraz próbek.
  • Zasady rozliczania wydatków związanych z samochodami na gruncie ustawy o podatku
  od towarów i usług.
  • Najczęściej występujące problemy praktyczne związane z potrącaniem podatku
  naliczonego - zakup usług gastronomicznych i noclegowych, zakup usług
  cateringowych, premie pieniężne, zakupy inwestycyjne, ubezpieczenie przy leasingu
  samochodów itp.
  • Odliczanie podatku VAT z faktur zawierających tzw. błędy mniejszej wagi (np. błąd
  w nazwie lub adresie nabywcy bądź sprzedawcy, błąd w NIP-ie, błąd w dacie sprzedaży itp.).
  • Odliczanie podatku VAT z faktur zawierających błędy dotyczące kwoty podatku, stawki itp.
  • Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów - możliwość potrącenia VAT
  naliczonego (np. wydatki na zakup alkoholu, darowizny, nieodpłatne świadczenia itp.).
  • Zapłata za towar lub usługę w terminie wynikającym z ustawy, jako warunek
  potrącenia podatku naliczonego przez nabywcę.
  • Zasady wystawiania faktur np.:
  - terminy do wystawiania faktur i ich wpływ na moment powstania obowiązku
  podatkowego,
  - wystawianie faktur w przypadku otrzymania zaliczek,
  - przypadki i zasady wystawiania faktur na żądanie,
  - zasady dokumentowania sprzedaży zwolnionej z podatku,
  • Zasady wystawiania i rozliczania faktur, obligatoryjne elementy faktury, duplikaty faktur, sprzedaż ciągła, faktury zbiorcze, zasady przesyłania faktur w formie elektronicznej itp.
  • Zasady stosowania tzw. ulgi na złe długi w przypadku, gdy dłużnik nie płaci należności
  z faktur, obowiązek dokonywania korekt przez dłużnika, terminy, warunki itp.
  • Zasady rozliczania importu usług (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, zasady potrącania podatku naliczonego, rabaty, korekty, kursy walut, zasady dokumentowania, deklaracje itp.).
  • Zasady rozliczania usług wykonywanych poza granicami RP, moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, dokumentowanie, deklaracje.
  • Zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, moment powstania obowiązku podatkowego, warunki stosowania stawki 0%, dokumentowanie, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut.
  • Zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu towarów (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, dokumentowanie, rabaty, korekty, kursy walut itp.).
  • Zasady rozliczania eksportu towarów (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, dokumentowanie, eksport bezpośredni i pośredni, warunki stosowania stawki 0% itp.).
  • Pozostałe zagadnienia.
  • Odpowiedzi na pytania uczestników.

   

    na górę strony 

   KASY FISKALNE W TEORII I PRAKTYCE. ZMIANY PROPONOWANE NA 2018R

  23 października 2017r. godz. 9:00, sala wykładowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach 

  Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu.

  Prowadząca - pracownik aparatu skarbowego, specjalista ds. podatku VAT, doświadczony szkoleniowiec.

  Odpłatność: · 280 zł. - członkowie wspierający i jednostki budżetowe 
                       · 300 zł. - pozostałe podmioty

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do 16 października 2017r. oraz dokonanie wpłaty na nasze konto.

  Program szkolenia:

  1. Przepisy normujące zagadnienia dotyczące kas fiskalnych w 2017r.
  • art.111 ustawy o VAT
  • Rozporządzenia wykonawcze w sprawie kas fiskalnych
  a. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia14 marca 2013r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. poz. 363);
  b. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2016r.w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (t.j. Dz.U. 2016r. poz. 2177);
  c. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie odliczania zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz.U. z 2013r. poz. 163);
  d. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie warunków i kryteriów technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz.U. poz. 1076 z 2013r.)
  2. Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w świetle rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2016r.w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 2177);
  a. zwolnienie z uwagi na obroty
  b. wyłączenia ze zwolnienia podmiotowego
  c. zwolnienia przedmiotowe dotyczące sprzedaży w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia
  d. wyłączenie określonych czynności ze zwolnienia przedmiotowego od ewidencjonowania
  3. Dokumenty niezbędne przy instalacji kasy rejestrującej
  a. zawiadomienie o liczbie kas i miejscu ich używania
  b. zgłoszenie danych dotyczących kasy
  4. Ulga na zakup kas fiskalnych
  a. warunki skorzystania z ulgi
  b. termin instalacji kasy a rodzaj sprzedaży
  c. odliczanie kwoty wydatkowanej na zakup kas przez czynnych podatników VAT (ulga przy nadwyżce podatku naliczonego nad należnym, należnego nad naliczonym i w przypadku, gdy na przemian występuje zobowiązanie podatkowe i kwota do przeniesienia (zwrot)
  d. ulga dla podatnika zwolnionego z VAT ( elementy i warunki wniosku o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy)
  e. zwrot ulgi z tytułu zakupu kas
  • zaprzestanie używania kasy
  • zakończenie działalności
  • zawieszenie działalności
  • spóźniony przegląd techniczny
  • przegląd techniczny w okresie zawieszenia działalności
  5. Konsekwencje naruszenia obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
  6. Sankcje karne za naruszenie obowiązków w zakresie kas rejestrujących
  7. Obowiązki podatników prowadzących ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących
  a. ewidencja zwrotów i uznanych reklamacji
  b. brak odbioru towaru przez klienta (np. sprzedaż za pobraniem) i anulowanie paragonu
  c. zwrot towaru z paragonem/innym dokumentem, ale bez podpisu nabywcy na protokole zwrotu towaru
  d. zwrot towaru lub przyznanie rabatu, w sytuacji kiedy do paragonu została wystawiona faktura
  e. udzielenie rabatu potransakcyjnego
  f. oczywista pomyłka stwierdzona w momencie sprzedaży
  g. pomyłka co do ceny, ilości, nazwy, stawki VAT stwierdzona po dłuższym czasie - brak paragonu
  h. brak nabicia sprzedaży na kasie/zrobienie tego po terminie
  i. zaewidencjonowanie zaliczki na kasie w jednym okresie, a sprzedaż w kolejnym
  8. Awaria kasy rejestrującej. Zmiana miejsca używania kasy rejestrującej. Zakończenie pracy kasy rejestrującej
  9. Zmiany proponowane na 2018r.
  a. kasy pracujące w trybie on - line
  b. nowe zasady przyznawania ulgi
  10. Omawianie problemów praktycznych zgłoszonych w toku szkolenia

   

   

    na górę strony 

   KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

  09, 10, 12 października 2017r. godz. 9:00, sala wykładowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach                     

  Cel szkolenia:
  • Poszerzenie wiedzy z zakresu przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości i MSSF.
  • Przedstawienie procesu przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego w oparciu o szereg przykładów korekt i wyłączeń konsolidacyjnych wprowadzanych w kolejnych latach obrotowych.
  • Wypracowanie wśród uczestników szkolenia umiejętności ustalania korekt konsolidacyjnych wprowadzanych do wybranych elementów sprawozdania poprzez samodzielne rozwiązywanie przykładów podsumowujących omawiane   zagadnienia.
  • Identyfikacja najczęściej występujących błędów i nieprawidłowości związanych z przygotowaniem sprawozdania skonsolidowane¬go i ustaleniem korekt konsolidacyjnych.
  • Omówienie zakresu i formy dokumentacji konsolidacyjnej.

  Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dyrektorzy finansowi, główni księgowi.


  Prowadzący - Prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda z Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doświadczony i długoletni wykładowca SKwP.

  Odpłatność: • 657,00zł. (cena obejmuje podręczniki)

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 05 października 2017r. oraz dokonanie wpłaty na nasze konto.


  Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie
  Podstawowe zasady konsolidacji zgodnie z ustawą o rachunkowości • Cel szkolenia
  • Omówienie podstawowych definicji jednostek objętych konsolidacją, wyceną metodą praw własności, wyłączeń z obowiązku sporządzania sprawozdań skonsolidowanych, wyłączeń jednostek z konsolidacji, obowiązków jednostki dominującej i jednostek zależnych w zakresie konsolidacji. 
  2. Podstawowe zasady konsolidacji metodą pełną • Przedstawienie podstawowych założeń konsolidacji metodą pełną. 
  3. Konsolidacja metodą pełną - korekty związane z utworzeniem jednostki zależnej Przestawienie korekt i wyłączeń związanych z utworzeniem przez jednostkę dominującą jednostki zależnej:
  • objęcie udziałów lub akcji gotówką,
  • objęcie udziałów lub akcji aportem,
  • zasady ustalania kapitału mniejszości. 
  4. Konsolidacja metodą pełną - korekty związane z nabyciem udziałów w jednostkach zależnych Przestawienie korekt i wyłączeń związanych z nabyciem przez jednostkę dominującą udziałów w jednostce zależnej:
  • ustalenie korekt na dzień nabycia i w latach następnych,
  • wyliczenie wartości firmy, ujemnej wartości firmy, kapitału mniejszości. 
  5. Wartość godziwa na dzień przejęcia kontroli • Omówienie zasad ustalania wartości godziwej aktywów netto jednostek zależnych na dzień przejęcia kontroli i w latach następnych. 
  6. Odpisy wartości firmy i ujemnej wartości firmy • Zasady ustalania odpisów amortyzacyjnych i aktualizujących wartość firmy i ujemną wartość firmy. 
  7. Zmiany udziału w jednostkach zależnych Przestawienie korekt i wyłączeń związanych z:
  • podwyższeniem kapitału podstawowego w jednostkach zależnych (gotówka / aport),
  • zakupem dodatkowych udziałów w jednostkach zależnych. 
  8. Konsolidacja metodą pełną - eliminacje transakcji w ramach grupy kapitałowej Omówienie zasad ustalania eliminowania transakcji pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją:
  • dywidend,
  • należności i zobowiązań,
  • przychód i kosztów,
  • sów i środków trwałych).   

  9. Sprzedaż udziałów w jednostkach zależnych • Zasady ustalania skonsolidowanego wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów w jednostkach zależnych, wprowadzania korekt związanych ze sprzedażą do poszczególnych elementów sprawozdania. 
  10. Zagraniczne jednostki zależne • Przedstawienie zasad przeliczania sprawozdania finansowego zagranicznej jednostki zależnej, ustalenie różnic kursowych z przeliczenia kapitału własnego. 
  11. Konsolidacja metodą proporcjonalną • Omówienie podstawowych zasad konsolidacji metodą proporcjonalną, ustalania korekt związanych z utworzeniem i nabycie udziałów w jednostkach współzależnych. 
  12. Wycena udziałów metodą praw własności • Przedstawienie zasad wyceny udziałów w jednostkach stowarzyszonych metodą praw własności w kolejnych latach obrotowych, ustalenie wartości firmy, ujemnej wartości firmy, rozliczenie zakupu dodatkowych udziałów w jednostkach stowarzyszonych, ustalenie wyniku na sprzedaży udziałów w tych jednostkach.  
  13. Sprawdzian wiadomości Test wyboru i /lub zadania sytuacyjne  

                  

   

    na górę strony 

   ŚRODKI TRWAŁE I NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM

  26 października 2017r. godz. 9:00, sala wykładowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach                     

  Celem szkolenia jest przybliżenie problematyki prezentacji składników majątkowych stanowiących środki trwałe jako pozycji bilansowych i podatkowych.

  Szkolenie przeznaczone jest dla księgowych, jak również innych osób zajmujących się rozliczeniami podatkowymi w firmie.
  Prowadzący - Prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda z Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doświadczony i długoletni wykładowca SKwP.

  Odpłatność: • 290 zł. - członkowie wspierający i jednostki budżetowe
                       • 320 zł. - pozostałe podmioty

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 19 października 2017r. oraz dokonanie wpłaty na nasze konto.

  Program szkolenia:
  1. Istota pojęcia środki trwałe i inwestycje
  1.1. „Podatkowe" i „bilansowe" rozróżnienie środków trwałych i inwestycji niefinansowych
  1.2. Pojęcie inwestycji w kontekście środków trwałych - prawo bilansowe
  1.3. Kryteria rozróżnienie nieruchomości (środek trwały czy nieruchomość inwestycyjna)
  1.4. Niskocenne składniki środków trwałych
  1.5. Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) w polskich realiach
  1.6. Środki trwałe w budowie a pojęcie inwestycji
  1.7. Pojęcie środków trwałych wg MSR (MSR 16) - analiza porównawcza dla polskich warunków
  1.8. Możliwość reklasyfikacji środka trwałego i nieruchomości inwestycyjnych
  2. Podatkowa i bilansowa wycena wartości początkowej środków trwałych  i nieruchomości inwestycyjnych
  2.1. Cena nabycia a cena zakupu - niezbędność kosztów zakupu
  2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnej w tym koszty finansowania
  2.3. Znaczenie podatków pośrednie i bezpośrednie w wycenie
  2.4. Prawa majątkowe a wycena środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnych
  2.5. Wycena zasobów otrzymanych niepieniężnie
  3. Procedura obrachunkowa środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnych
  3.1. Metody naliczania i ustalania amortyzacji
  3.1.1. Metoda liniowa
  3.1.2. Metoda degresywno-liniowa (podatkowa)
  3.1.3. Metoda progresywna oraz degresywna
  3.1.4. Metoda proporcjonalna („naturalna")
  3.2. Możliwość korekty metod i stawek amortyzacyjnych wg ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych
  4. Aktualizacja wyceny środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnej oraz test na utratę wartości
  4.1. Modernizacja i remont - analiza porównawcza
  4.2. Likwidacja środków trwałych (w tym analiza możliwości częściowych likwidacji środka trwałego)
  4.3. Środki trwałe przeznaczone do sprzedaży wg ustawy o rachunkowości i MSR
  4.4. Test na utratę wartości
  4.5. Wycena nieruchomości inwestycyjnej według kosztu historycznego i w wartości godziwej i jej skutki
  5. Środki trwałe a problematyka leasingu
  5.1. Leasing operacyjny a leasing finansowy w prawie podatkowym
  5.2. Leasing w ujęciu ustawy o rachunkowości

   

    na górę strony 

   

  Polecamy

   • Kaledarium
  • Polecamy!