Informacje o Stowarzyszeniu

Celem Stowarzyszenia jest:
• obrona praw, godności i interesów członków Stowarzyszenia,
• podejmowanie i prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia kwalifikacji dla prawidłowego wykonywania zawodu oraz możliwości zatrudnienia i tym samym zapewnienia odpowiednich warunków materialnych członkom,
• krzewienie poczucia godności i wspólnoty zawodowej oraz popularyzowanie pozycji i znaczenia zawodu księgowego i finansisty,
• troska o nienaganny poziom etyczny i zawodowy członków i tworzenie odpowiednich warunków do podnoszenia tego poziomu,
• współpraca z organami państwowymi i samorządu terytorialnego, samorządami zawodowymi, a zwłaszcza z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów, organizacjami społeczno-zawodowymi i samorządami gospodarczymi w zakresie doskonalenia rachunkowości, metod przetwarzania jej danych, analizy, finansów, podatków i innych rozliczeń zrównanych z podatkami oraz wykonywania zawodu, rewizji ksiąg i kontroli finansowo-księgowej,
• współdziałanie z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami dla kształtowania, organizowania i wykonywania zawodu według rozwiązań europejskich i standardów światowych, wymiany doświadczeń i integracji międzynarodowej, jak również działań mających na celu harmonizację rachunkowości.

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM ZWYCZAJNYM

Członkiem zwyczajnym może być osoba mająca nieposzlakowaną opinię i pełną zdolność do czynności prawnych, wykonująca (obecnie lub w przeszłości ) zawód księgowego lub inny zawód pokrewny związany z rachunkowością. Członkami zwyczajnymi mogą być studenci i uczniowie kierunków finanse i rachunkowość oraz dziedzin pokrewnych.
Członek zwyczajny uprawniony jest m.in. do czynnego i biernego prawa wyborczego, noszenia odznaki organizacyjnej oraz korzystania z comiesięcznych nieodpłatnych odczytów.
Członek zwyczajny zobowiązany jest m.in. do stosowania się do postanowień statutu i uchwał organów Stowarzyszenia oraz regularnego opłacania składek członkowskich.
Aby zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia należy w siedzibie Oddziału Okręgowego w Kielcach złożyć deklarację członkowską, dokonać wpłaty wpisowego w wysokości 10 zł oraz składki rocznej przynajmniej w minimalnej wysokości  5 zł/miesięcznie.

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM WSPIERAJĄCYM

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub inna jednostka nie mająca osobowości prawnej, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje poparcie finansowe dla Stowarzyszenia i zostanie przyjęta w poczet członków przez Zarząd Oddziału Okręgowego.
Członkowie wspierający korzystają ze zniżek w szkoleniach organizowanych przez Oddział Okręgowy.
Aby zostać członkiem wspierającym należy złożyć pisemna deklarację członka wspierającego w (2 egzemplarzach), dokonać wpłaty rocznej składki członkowskiej, której wysokość określa Zarząd Oddziału Okręgowego. Minimalna składka członka wspierającego wynosi 150 zł.
pobierz deklaracje.

Oddział Okręgowy w Kielcach prowadzi działalność edukacyjną, organizując kursy (wyuczające zawodu, doskonalące w zawodzie, podnoszące kwalifikacje ) , seminaria, warsztaty i konferencje na tematy aktualne, wynikające z bieżącego zapotrzebowania. Organizujemy również szkolenia zamknięte dla zakładów pracy.
Ponadto, przy Stowarzyszeniu działają kluby:
Klub Księgowego 
Klub Biegłego Księgowego
Klub Seniora
Klub Biur Rachunkowych
Klub Zainteresowań Rachunkowością i Finansami
Klub Nauczycieli Rachunkowości


Po wyborach w dniu 8 maja 2015 r. ukonstytuowały się władze na okres 2014-2018.

 

Polecamy

    • Kaledarium
  • Polecamy!