Członek zwyczajny - dyplomowany księgowy

Członkiem zwyczajnym - dyplomowanym księgowym może być obywatel polski , mający nieposzlakowaną opinię i pełną zdolność do czynności prawnych, wykonujący zawód księgowego lub inny zwód pokrewny związany z rachunkowością a ponadto posiada udokumentowane kwalifikacje:

 • dyplomowanego biegłego księgowego lub
 • biegłego rewidenta lub
 • dyplomowanego księgowego lub równorzędnie

Członek zwyczajny-dyplomowany księgowy jest uprawniony do:

 • udziału w zgromadzeniach i zebraniach Stowarzyszenia Księgowych, zgodnie z regulaminami określającymi zasady ich odbywania,
 • korzystania w pełni z czynnego i biernego prawa wyborczego,
 • korzystania z nieodpłatnych odczytów i konsultacji organizowanych przez Oddział Okręgowy w Kielcach,
 • korzystania z biblioteki Oddziału Okręgowego w Kielcach.

Członek zwyczajny-dyplomowany księgowy jest zobowiązany do:

 • stosowania się do postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał organów władz Stowarzyszenia
 • podnoszenia poziomu zawodowego oraz dbałości o właściwy poziom etyczny i przestrzegania zasad etycznych obowiązujących członków Stowarzyszenia,
 • udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz dbania o jego rozwój
 • regularnego opłacania składek członkowskich.
a ponadto  jest w szczególności zobowiązany do:
 • corocznego obowiązkowego doskonalenia kwalifikacji zawodowych zgodnie z wymogami Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC)
 • przestrzegania Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości zgodnego z Kodeksem Etyki ustalonym przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC)

Członkowstwo  ustaje na skutek:

 • dobrowolnego wystąpienia,
 • skreślenia z powodu zawinionego niepłacenia składek członkowskich przez kolejnych dwanaście miesięcy. Skreślenie może nastąpić dopiero po pisemnym uprzedzeniu o zamiarze skreślenia i upływie wyznaczonego terminu dodatkowego do uregulowania zaległych składek. W szczególnie uzasadnionych wypadkach  zarząd oddziału może odstąpić od skreślenia z tego powodu, a także umorzyć  zaległości.
 • wykluczenia ze Stowarzyszenia prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego za zachowanie naruszające przepisy prawa, statutu lub godności zawodowej,
 • skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.

Od uchwały zarządu oddziału okręgowego w Kielcach w sprawie skreślenia członka Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego, w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały o skreśleniu. Odwołanie powinno zostać złożone na piśmie

O przyjęciu na członka  zwyczajnego-dyplomowanego księgowego decyzję w formie uchwały podejmuje Zarząd Oddziału Okręgowego w Kielcach  na podstawie deklaracji złożonej przez wstępującego  i po wpłaceniu wpisowego.

download Deklaracja kandydata na członka zwyczajnego-dyplomowanego księgowego (format WORD | PDF)

Polecamy

  • Kaledarium
 • Polecamy!